Truyền hình trực tiếp: Hội nghị Triển khai công tác Đảng và Nhiệm vụ kinh doanh năm 2023 của Vietcombank

Vietcombank truyền hình trực tiếp Hội nghị Triển khai công tác Đảng và Nhiệm vụ kinh doanh năm 2023.

Vui lòng theo dõi tại đây.