Phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố & cấm vận
Đạo luật FATCA
Mục tiêu

Cung cấp các dịch vụ tài chính hiện đại, an toàn và hiệu quả cho các khách hàng cũng như các đối tác tại Việt Nam và trên thế giới. Vietcombank luôn chú trọng, nỗ lực nâng cao năng lực quản trị rủi ro và tuân thủ, đặc biệt công tác tuân thủ phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và cấm vận.

Nội dung
 • Thiết lập cơ cấu tổ chức hoạt động theo mô hình ba vòng bảo vệ với sự phối hợp giữa các đơn vị kinh doanh, đơn vị quản trị rủi ro và đơn vị kiểm toán nội bộ với cơ cấu nhân sự đồng bộ từ Trụ sở chính tới các chi nhánh.

 • Triển khai đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố và cấm vận trên phạm vi toàn hàng làm căn cứ để thực hiện phân bổ nguồn lực, xây dựng các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa rủi ro hiệu quả, phù hợp với cấp độ rủi ro.

 • Xây dựng hệ thống chính sách, quy trình về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và cấm vận tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam, phù hợp thông lệ quốc tế, bao gồm: Quy định chấp nhận khách hàng, Quy định về nhận biết, xác minh, cập nhật thông tin khách hàng, Quy định rà soát, phát hiện, xử lý giao dịch đáng ngờ, Quy định sàng lọc thông tin khách hàng, giao dịch, Quy định thực hiện báo cáo;

 • Trang bị hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và cấm vận;

 • Tăng cường trang bị, đào tạo, huấn luyện các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho các cán bộ để kịp thời nhận biết, quản lý và giảm thiểu rủi ro liên quan tới rửa tiền, tài trợ khủng bố và vi phạm cấm vận.
Cam kết
 • Vietcombank cam kết tuân thủ các quy định về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và cấm vận của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế (bao gồm nhưng không giới hạn các quy định của Liên Hợp Quốc, các quốc gia có khung tuân thủ phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và cấm vận tiên tiến, các ngân hàng nước ngoài uy tín mà Vietcombank có quan hệ đại lý). Mọi khách hàng, giao dịch tại Vietcombank đều phải cam kết tuân thủ chính sách chấp nhận khách hàng và không vi phạm chính sách cấm vận. Vietcombank không thiết lập quan hệ, không thực hiện giao dịch với một số đối tượng không chấp nhận cam kết và/hoặc không tuân thủ quy định.

 • Vietcombank cam kết thực hiện các biện pháp giám sát phù hợp nhằm phát hiện, ngăn ngừa và bảo vệ khách hàng, đối tác và các cán bộ công nhân viên trước các rủi ro liên quan tới rửa tiền, tài trợ khủng bố và cấm vận.
 • Mục tiêu

  Cung cấp các dịch vụ tài chính hiện đại, an toàn và hiệu quả cho các khách hàng cũng như các đối tác tại Việt Nam và trên thế giới. Vietcombank luôn chú trọng, nỗ lực nâng cao năng lực quản trị rủi ro và tuân thủ, đặc biệt công tác tuân thủ phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và cấm vận.

 • Nội dung
  • Thiết lập cơ cấu tổ chức hoạt động theo mô hình ba vòng bảo vệ với sự phối hợp giữa các đơn vị kinh doanh, đơn vị quản trị rủi ro và đơn vị kiểm toán nội bộ với cơ cấu nhân sự đồng bộ từ Trụ sở chính tới các chi nhánh.

  • Triển khai đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố và cấm vận trên phạm vi toàn hàng làm căn cứ để thực hiện phân bổ nguồn lực, xây dựng các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa rủi ro hiệu quả, phù hợp với cấp độ rủi ro.

  • Xây dựng hệ thống chính sách, quy trình về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và cấm vận tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam, phù hợp thông lệ quốc tế, bao gồm: Quy định chấp nhận khách hàng, Quy định về nhận biết, xác minh, cập nhật thông tin khách hàng, Quy định rà soát, phát hiện, xử lý giao dịch đáng ngờ, Quy định sàng lọc thông tin khách hàng, giao dịch, Quy định thực hiện báo cáo;

  • Trang bị hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và cấm vận;

  • Tăng cường trang bị, đào tạo, huấn luyện các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho các cán bộ để kịp thời nhận biết, quản lý và giảm thiểu rủi ro liên quan tới rửa tiền, tài trợ khủng bố và vi phạm cấm vận.
 • Cam kết
  • Vietcombank cam kết tuân thủ các quy định về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và cấm vận của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế (bao gồm nhưng không giới hạn các quy định của Liên Hợp Quốc, các quốc gia có khung tuân thủ phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và cấm vận tiên tiến, các ngân hàng nước ngoài uy tín mà Vietcombank có quan hệ đại lý). Mọi khách hàng, giao dịch tại Vietcombank đều phải cam kết tuân thủ chính sách chấp nhận khách hàng và không vi phạm chính sách cấm vận. Vietcombank không thiết lập quan hệ, không thực hiện giao dịch với một số đối tượng không chấp nhận cam kết và/hoặc không tuân thủ quy định.

  • Vietcombank cam kết thực hiện các biện pháp giám sát phù hợp nhằm phát hiện, ngăn ngừa và bảo vệ khách hàng, đối tác và các cán bộ công nhân viên trước các rủi ro liên quan tới rửa tiền, tài trợ khủng bố và cấm vận.
 • Tài liệu
Giới thiệu
 • Đạo luật tuân thủ thuế đối với các chủ tài khoản ở nước ngoài của Hoa Kỳ (FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act) do Chính phủ Hoa Kỳ thông qua năm 2010 và chính thức có hiệu lực ngày 01/07/2014. Mục đích chính của Đạo luật là nhằm ngăn ngừa các hành vi trốn thuế của Tổ chức/Cá nhân Hoa Kỳ thông qua tài khoản đầu tư tại các tổ chức tài chính ngoài Hoa Kỳ (FFIs).

 • Ngày 01/04/2016, Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ đã ký kết Hiệp định liên quốc gia về việc thực hiện Đạo luật FATCA theo Mô hình 1B (Hiệp định IGA 1B) tại Việt Nam. Hiệp định IGA 1B có hiệu lực từ ngày 07/07/2016, theo đó tất cả các tổ chức tài chính tại Việt Nam, trong đó có Vietcombank, bắt buộc tuân thủ FATCA theo các điều khoản của Hiệp định.

 • Trên cơ sở những quy định và hướng dẫn cụ thể của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Vietcombank đã đăng ký là Tổ chức Tài chính Báo cáo theo IGA Mô hình 1 của Việt Nam và chính thức chuyển sang thực hiện tuân thủ FATCA theo Hiệp định IGA 1B.

 • Theo yêu cầu của Hiệp định IGA 1B, Vietcombank sẽ xác định và định kỳ báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam một số thông tin liên quan đến các tài khoản tài chính được nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp bởi các tổ chức/ cá nhân Hoa Kỳ.
Mẫu biểu

Căn cứ vào các thông tin khách hàng cung cấp, trong trường hợp được coi là Đối tượng Hoa Kỳ phải báo cáo theo quy định của Hiệp định IGA 1B, khách hàng cần cung cấp bổ sung mẫu biểu được quy định trong FATCA cùng các tài liệu, giấy tờ chứng minh liên quan. Khách hàng tham khảo các mẫu biểu và thông tin hướng dẫn sau:


 • W-9: áp dụng với cá nhân là Công dân Hoa Kỳ hoặc Đối tượng cư trú của Hoa Kỳ; hoặc tổ chức thành lập tại Hoa Kỳ (tại đây)

 • W-8BEN: áp dụng với cá nhân có dấu hiệu Hoa Kỳ nhưng không phải là công dân Hoa Kỳ hoặc Đối tượng cư trú của Hoa Kỳ (tại đây)

 • W-8BEN-E: áp dụng với tổ chức ngoài Hoa Kỳ (tại đây)

 • Các mẫu biểu khác và hướng dẫn cụ thể tại (http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/FATCA-Related-Forms)

Mẫu biểu FATCA và các giấy tờ liên quan cần được điền đầy đủ thông tin, ký hợp lệ và gửi cho Vietcombank theo quy định. Trường hợp khách hàng không hoàn tất nội dung thông tin và/hoặc không gửi cho ngân hàng những tài liệu đính kèm theo yêu cầu, trạng thái “Khách hàng chống đối được coi là Đối tượng Hoa Kỳ phải báo cáo” sẽ được cập nhật trên hệ thống của ngân hàng và các thông tin liên quan đến các tài khoản tài chính của khách hàng sẽ được tổng hợp để báo cáo về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định.

Lưu ý

Các thông tin do Vietcombank thu thập sẽ được sử dụng duy nhất cho mục đích báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhằm đáp ứng các yêu cầu tuân thủ FATCA theo Hiệp định IGA Việt Nam – Hoa Kỳ, các điều luật liên quan của Việt Nam và sẽ không được sử dụng cho bất kỳ một mục đích nào khác.

 • Giới thiệu
  • Đạo luật tuân thủ thuế đối với các chủ tài khoản ở nước ngoài của Hoa Kỳ (FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act) do Chính phủ Hoa Kỳ thông qua năm 2010 và chính thức có hiệu lực ngày 01/07/2014. Mục đích chính của Đạo luật là nhằm ngăn ngừa các hành vi trốn thuế của Tổ chức/Cá nhân Hoa Kỳ thông qua tài khoản đầu tư tại các tổ chức tài chính ngoài Hoa Kỳ (FFIs).

  • Ngày 01/04/2016, Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ đã ký kết Hiệp định liên quốc gia về việc thực hiện Đạo luật FATCA theo Mô hình 1B (Hiệp định IGA 1B) tại Việt Nam. Hiệp định IGA 1B có hiệu lực từ ngày 07/07/2016, theo đó tất cả các tổ chức tài chính tại Việt Nam, trong đó có Vietcombank, bắt buộc tuân thủ FATCA theo các điều khoản của Hiệp định.

  • Trên cơ sở những quy định và hướng dẫn cụ thể của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Vietcombank đã đăng ký là Tổ chức Tài chính Báo cáo theo IGA Mô hình 1 của Việt Nam và chính thức chuyển sang thực hiện tuân thủ FATCA theo Hiệp định IGA 1B.

  • Theo yêu cầu của Hiệp định IGA 1B, Vietcombank sẽ xác định và định kỳ báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam một số thông tin liên quan đến các tài khoản tài chính được nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp bởi các tổ chức/ cá nhân Hoa Kỳ.
 • Mẫu biểu

  Căn cứ vào các thông tin khách hàng cung cấp, trong trường hợp được coi là Đối tượng Hoa Kỳ phải báo cáo theo quy định của Hiệp định IGA 1B, khách hàng cần cung cấp bổ sung mẫu biểu được quy định trong FATCA cùng các tài liệu, giấy tờ chứng minh liên quan. Khách hàng tham khảo các mẫu biểu và thông tin hướng dẫn sau:


  • W-9: áp dụng với cá nhân là Công dân Hoa Kỳ hoặc Đối tượng cư trú của Hoa Kỳ; hoặc tổ chức thành lập tại Hoa Kỳ (tại đây)

  • W-8BEN: áp dụng với cá nhân có dấu hiệu Hoa Kỳ nhưng không phải là công dân Hoa Kỳ hoặc Đối tượng cư trú của Hoa Kỳ (tại đây)

  • W-8BEN-E: áp dụng với tổ chức ngoài Hoa Kỳ (tại đây)

  • Các mẫu biểu khác và hướng dẫn cụ thể tại (http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/FATCA-Related-Forms)

  Mẫu biểu FATCA và các giấy tờ liên quan cần được điền đầy đủ thông tin, ký hợp lệ và gửi cho Vietcombank theo quy định. Trường hợp khách hàng không hoàn tất nội dung thông tin và/hoặc không gửi cho ngân hàng những tài liệu đính kèm theo yêu cầu, trạng thái “Khách hàng chống đối được coi là Đối tượng Hoa Kỳ phải báo cáo” sẽ được cập nhật trên hệ thống của ngân hàng và các thông tin liên quan đến các tài khoản tài chính của khách hàng sẽ được tổng hợp để báo cáo về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định.

 • Lưu ý

  Các thông tin do Vietcombank thu thập sẽ được sử dụng duy nhất cho mục đích báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhằm đáp ứng các yêu cầu tuân thủ FATCA theo Hiệp định IGA Việt Nam – Hoa Kỳ, các điều luật liên quan của Việt Nam và sẽ không được sử dụng cho bất kỳ một mục đích nào khác.

 • Tài liệu
Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận