Nâng cao chất lượng phát triển đảng viên và những định hướng phát triển đảng viên trong Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Phát triển đảng viên là nhiệm vụ hệ trọng của Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và sự phát triển lâu dài của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do có nhiều chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Nâng cao chất lượng phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp nhà nước là nhiệm vụ quan trọng để doanh nghiệp nhà nước phát triển, giữ được vị trí, vai trò phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.


1. Tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển đảng viên

Đảng là một cơ thể sống, tồn tại và phát triển theo quy luật khách quan, có hấp thụ, có đào thải. Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại, lâu dài, phải do nhiều thế hệ chiến sỹ cộng sản tham gia gánh vác. Đảng phải không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu tương xứng với đòi hỏi khách quan của nhiệm vụ cách mạng trong từng giai đoạn. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng chỉ có thể có được trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đó, phải làm tốt công tác phát triển đảng viên. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Nếu Đảng ta không biết chọn lọc, kết nạp, đề bạt đồng chí mới thì đâu có như ngày nay”. Người vạch rõ tính tất yếu, yêu cầu, phương châm, phương pháp của công tác phát triển đảng viên: “Để làm tròn nhiệm vụ rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang… Đảng phải phát triển tổ chức của mình một cách thận trọng, vững chắc và rộng rãi trong quần chúng”.

Tư tưởng xuyên suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát triển đảng viên là coi trọng chất lượng. Người dậy rằng, Đảng mạnh không chỉ do số lượng đảng viên quyết định, số lượng đảng viên chỉ trở thành sức mạnh khi nó đạt những yêu cầu về chất lượng. Theo Người nếu không quán triệt và thực hiện đúng đắn vấn đề có tính nguyên tắc đó, thì dù có kết nạp được nhiều đảng viên, dù số lượng đảng viên tăng, vẫn không làm cho tổ chức đảng mạnh lên mà trái lại có khi làm cho tổ chức đảng trở lên lỏng lẻo. Do vậy, Người luôn nhắc nhở: “Đảng không phải chỉ cần số lượng cho nhiều, tuy nhiều là tốt, nhưng phải có cái chất của người đảng viên”. Người đặc biệt nhấn mạnh khi tiến hành phát triển đảng viên “phải nắm vững phương châm trọng chất hơn lượng”.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng 

Kế thừa và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ chí Minh, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng luôn xác định phát triển đảng viên là nhiệm vụ cơ bản thường xuyên, là vấn đề có tính quy luật trong công tác xây dựng Đảng. Chỉ thị số 51-CT/TW, ngày 21/01/2000 của Bộ Chính trị (khoá VIII) về công tác phát triển đảng viên đã nêu rõ: “Kết nạp đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên có tính quy luật của công tác xây dựng Đảng, nhằm tăng thêm sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng”. Đại hội XII của Đảng chỉ rõ: “Tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác quản lý, phát triển, sàng lọc đảng viên bảo đảm chất lượng. Đẩy mạnh phát triển đảng viên trong công nhân”. Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ: “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng những đoàn viên ưu tú, trưởng thành trong lao động, học tập, lực lượng vũ trang; quan tâm phát triển đảng là công nhân, trí thức, doanh nhân để tạo nguồn cán bộ cho hệ thống chính trị các cấp”.

2. Công tác Phát triển đảng viên trong Vietcombank luôn là nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng

Đảng bộ Vietcombank là Đảng bộ cấp trên cơ sở, trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Thực hiện Quy định số 60-QĐ/TW ngày 08/3/2022 Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước, năm 2023 Đảng ủy VCB đã tiếp nhận 45 tổ chức đảng tại 33 tỉnh/thành phố đang sinh hoạt tại cấp ủy địa phương về trực thuộc Đảng ủy Vietcombank nâng tổng số 132 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc trong đó có 54 Đảng bộ và 78 Chi bộ cơ sở với 6.664 đảng viên.

Thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương, chất lượng công tác phát triển đảng viên trong Đảng bộ Vietcombank được nâng lên và đi vào nề nếp. Hằng năm, các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở đã tích cực, chủ động phát hiện, lựa chọn đúng đối tượng đưa vào nguồn để bồi dưỡng, thử thách; xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch kết nạp đảng đảm bảo nguyên tắc, quy trình, thủ tục trong việc xét, kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức; chú trọng thẩm định hồ sơ phát triển đảng viên, những trường hợp có vấn đề cần xem xét về tiêu chuẩn chính trị đều được thẩm tra, xác minh kỹ lưỡng; việc lựa chọn đối tượng cảm tình Đảng đảm bảo tính toàn diện cả về cơ cấu và lý lịch chính trị.

Sau khi kết nạp, các đảng viên phát huy được vai trò tiên phong gương mẫu trong công tác, nhiều đồng chí được bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo của đơn vị góp phần tích cực nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Trong chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của đảng ủy, ủy ban kiểm tra đều có nội dung kiểm tra, giám sát về công tác phát triển đảng viên đó giúp cấp ủy, chi bộ nâng cao chất lượng công tác kết nạp.

Đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, toàn Đảng bộ đã kết nạp 1247 đảng viên mới.

Đoàn Đảng bộ TSC Vietcombank chụp ảnh lưu niệm tại Đình Tân Trào

3. Một số định hướng phát triển đảng viên trong Đảng bộ Vietcombank trong thời gian tới

Một là: Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; bồi dưỡng lòng yêu nước, truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng, của dân tộc, phẩm chất đạo đức cách mạng trong toàn Đảng, đặc biệt là đối với cán bộ trẻ.

Hai là: Chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc khảo sát nguồn phát triển đảng, tổng hợp chỉ tiêu phát triển đảng viên nhiệm kỳ và từng năm của toàn Đảng bộ VCB cũng như của từng Đảng bộ/chi bộ cơ sở trực thuộc sát với tình hình thực tế; thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, đúng quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên theo các quy định của Đảng và Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”; đảng viên được kết nạp phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, coi trọng cả số lượng và chất lượng; kết hợp chặt chẽ giữa kết nạp đảng viên với giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện và sàng lọc đưa những đảng viên không đủ tiêu chuẩn, điều kiện ra khỏi Đảng theo Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư; Gắn công tác phát triển đảng viên với việc quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kế cận, cán bộ dự nguồn.

Toàn thể lớp học chụp hình lưu niệm tại lán Nà Nưa

Ba là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đối với công tác phát triển đảng viên, nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm, biểu dương những nơi thực hiện tốt, góp phần nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên.

Bốn là: Định kỳ, hằng năm, các cấp ủy, chi bộ đánh giá kết quả công tác phát triển đảng viên và đề ra nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện; lấy kết quả công tác phát triển đảng viên là tiêu chí để kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm.

Năm là: Tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng nói chung, công tác thẩm tra, xác minh hồ sơ lý lịch đảng nói riêng đối với đội ngũ cán bộ Đảng tại cơ sở. Thực hiện sơ kết 06 tháng và hằng năm về phát triển đảng trong Đảng bộ để đánh giá kết quả, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, rút ra bài học kinh nghiệm và biểu dương, khen thưởng các tổ chức đảng làm tốt công tác phát triển đảng viên./.

VCB News