Tuyên truyền về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028

Thực hiện Công văn số 1992-CV/ĐUK ngày 22/11/2023 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc chỉ đạo tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Đảng ủy Vietcombank thực hiện tuyên truyền theo đề cương Hướng dẫn số 17-HD/BTGTW, ngày 02/10/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương tại đây

 

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận