Vietcombank thông báo thực hiện quyền mua lại trái phiếu

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) thông báo về việc sẽ thực hiện quyền mua lại các trái phiếu VCB với tổng giá trị 600 tỷ đồng.


Cụ thể như sau:

Mã trái phiếu theo

Bản CBTT

Mã trái phiếu do VSDC cấp

Kỳ hạn

Ngày có

quyền mua lại

Ngày

phát hành

Ngày mua lại trước hạn

Tổng mệnh giá trái phiếu mua lại
(tỷ đồng)

Giá mua lại mỗi trái phiếu

VCBH2128006

VCB12106

07 năm

04/12/2023[1]

03/12/2021

04/12/20231

600

Theo quy định tại bản công bố thông tin (CBTT) phát hành trái phiếu tương ứng

 

Tổng

600

 

([1]) Ngày có quyền mua lại theo bản CBTT là ngày 03/12/2023. Tuy nhiên do ngày 03/12/2023 là ngày nghỉ nên theo quy định tại bản CBTT, ngày có quyền mua lại thực tế sẽ chuyển sang ngày 04/12/2023.

Công văn công bố thông tin trước khi mua lại:

- Mã trái phiếu VCB12106: xem tại đây

Trân trọng thông báo.

VCB News