Đảng ủy Vietcombank tổ chức lớp bồi dưỡng lí luận chính trị dành cho đảng viên dự bị năm 2023

Trong các ngày từ 15-17/11/2023, tại Hà Nội, Đảng ủy Vietcombank đã tổ chức Lớp bồi dưỡng lí luận chính trị dành cho 192 học viên là đảng viên dự bị của các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc.


Các báo cáo viên tham gia giảng dạy lớp học là những giảng viên có nhiều bề dày kinh nghiệm đến từ Vụ Lý luận - Ban Tuyên giáo Trung ương; Trung tâm Bồi dưỡng chính trị - Đảng ủy Khối DNTW và Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong.

 

Đ/c Nguyễn Thị Huệ Anh - Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Vietcombank phát biểu khai giảng lớp học

 

Phát biểu khai giảng lớp học, đ/c Nguyễn Thị Huệ Anh - Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Vietcombank đã nhận định: Đảng viên dự bị tham gia học lớp bồi dưỡng chính trị là quy định bắt buộc của Đảng, là cơ hội để các đảng viên được trang bị những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và nắm được đường lối, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới. Khóa học sẽ giúp các đảng viên mới nâng cao nhận thức chính trị, nhận thức đúng đắn về Đảng, đồng thời xác định rõ trách nhiệm, không ngừng phấn đấu trong học tập và trong công tác.

 

Ths. Đặng Thị Minh Hảo - Giảng viên Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong trình bày chuyên đề tại lớp học

Đối với các học viên, đ/c Nguyễn Thị Huệ Anh mong rằng sau khóa học này, sẽ tiếp tục thể hiện ý chí vươn lên, thể hiện vai trò của người đảng viên; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tự khẳng định mình trong rèn luyện, xây dựng đạo đức tác phong lối sống; gắn bó với tập thể “Mình vì mọi người, mọi người vì mình”, tích cực tham gia hoạt động phong trào, nêu gương bằng việc làm cụ thể; tích cực học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bộ quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp của Vietcombank; học và thực hiện tốt văn hóa Vietcombank; kiên quyết đấu tranh chống các tư tưởng, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, các tệ nạn xã hội…

Để khóa học thành công, các học viên có kết quả học tập tốt, đ/c Nguyễn Thị Huệ Anh cũng đề nghị và mong muốn các giảng viên giảng dạy tại lớp học tích cực truyền đạt, trao đổi với các học viên về các vấn đề mới có liên quan đến thực tiễn hoạt động kinh doanh ngân hàng trong điều kiện cạnh tranh, khó khăn thách thức trong giai đoạn hiện nay...

 

Quang cảnh lớp học

 

Trong các ngày học tập, các đảng viên dự bị đã được các giảng viên/báo cáo viên trình bày các chuyên đề quan trọng: (i) Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, chủ nghĩa xã hội, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; (ii) Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; (iii) Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; (iv) Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; (v) Chủ nghĩa Mác – Lên nin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; (vi) Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; (vii) Phát triển GD&ĐT, KH&CN; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; Bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; (viii) Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; (ix) Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; (x) Phấn đấu rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; (xi) Xây dựng Đảng về Đạo đức.

Sau 03 ngày, lớp bồi dưỡng lí luận chính trị dành cho đảng viên dự bị do Đảng ủy Vietcombank tổ chức đã thành công tốt đẹp.

   VCB News        

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận