Vietcombank thông báo thực hiện quyền mua lại trái phiếu

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) thông báo về việc sẽ thực hiện quyền mua lại các trái phiếu VCB với tổng giá trị 1.700 tỷ đồng.


Cụ thể như sau:

Mã trái phiếu theo

bản CBTT

 

 

Mã trái phiếu do VSDC cấp

Kỳ hạn

Ngày có quyền mua lại

Ngày

phát hành

Ngày

mua lại trước hạn

Tổng mệnh giá trái phiếu mua lại
(tỷ đồng)

Giá mua lại mỗi Trái phiếu

VCBH2128002

 

VCB12102

 

07 năm

20/11/2023[1]

19/11/2021

20/11/20231

200

Theo quy định tại bản công bố thông tin (CBTT) phát hành trái phiếu tương ứng

VCBH2128004

VCB12104

07 năm

24/11/2023

24/11/2021

24/11/2023

 

500

 

VCB_BOND_RL07_2017_10

 

07 năm

15/12/2023

15/12/2017

15/12/2023

 

1.000

 

 

Tổng

1.700

 

(1) Ngày có quyền mua lại theo bản CBTT là ngày 19/11/2023. Tuy nhiên do ngày 19/11/2023 là ngày nghỉ nên theo quy định tại bản CBTT, ngày có quyền mua lại thực tế sẽ chuyển sang ngày 20/11/2023.

Công văn công bố thông tin trước khi mua lại:

- Mã trái phiếu VCB12102: xem tại đây

- Mã trái phiếu VCB12104: xem tại đây

Trân trọng thông báo.

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận