Tuyên truyền về kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thực hiện Công văn số 358- CV/BTGĐUK, ngày 18/10/2023 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Đảng ủy Vietcombank tuyên truyền Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII  tại đây.

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận