Thông báo ban hành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của BCH Đảng bộ và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết số 868-NQ/ĐU, ngày 22/12/2022 về lãnh đạo nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Vietcombank, Ban Chấp hành Đảng bộ Vietcombank đã ban hành Chương trình kiểm tra giám sát năm 2023 số 24-CTr/ĐU ngày 16/02/2023, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Vietcombank đã ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 số 27-CTr/UBKTĐU ngày 27/02/2023.

Chương trình được ban hành nhằm quán triệt sâu sắc, thống nhất nhận thức, đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm rút ra trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai và thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, tăng cường đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ Vietcombank. Qua kiểm tra, giám sát phát hiện kịp thời các hạn chế, khuyết điểm, phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, xem xét, xử lý nghiêm minh các vi phạm (nếu có); giữ vững kỷ cương, kỷ luật, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, kịp thời kiến nghị với Đảng và Nhà nước bổ sung, sửa đổi các chủ trương, quy định cho phù hợp; giúp cho cấp ủy, các tổ chức đảng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng tại đơn vị.

Trọng tâm Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 tập trung vào kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng trực thuộc trong việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và các quy định, hướng dẫn, kết luận của Đảng về thi hành Điều lệ Đảng, công tác kiểm tra, giám sát; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ sinh hoạt đảng, quy chế làm việc; việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện nhiệm vụ kinh doanh; việc thực hiện các quy định về công tác cán bộ; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hiện các quy định về kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập năm 2022, 2023; việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát,... Đối với kiểm tra, giám sát đảng viên: tập trung vào việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung được kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng; việc thực hiện quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

Công tác kiểm tra, giám sát phải xuất phát từ mục tiêu, yêu cầu của nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong từng thời kỳ nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Đảng bộ Vietcombank. Quá trình thực hiện phải đảm bảo đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục, quy trình, phương pháp và thẩm quyền, trách nhiệm; phải làm rõ đúng, sai, ưu điểm, khuyết điểm, vi phạm của đối tượng về các nội dung được kiểm tra, giám sát. Khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò của cấp ủy, UBKT các cấp, phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa kiểm tra, giám sát với kiểm tra, kiểm soát nội bộ; nâng cao chất lượng giám sát thường xuyên.

Đảng ủy Vietcombank yêu cầu các tổ chức đảng, đơn vị trực thuộc căn cứ Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Vietcombank và tình hình thực tế của đảng bộ, chi bộ để bổ sung, xây dựng, ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của đơn vị mình; tổ chức thực hiện và hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát trước ngày 31/10/2023; báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Vietcombank trước ngày 05/11/2023 để tổng hợp báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ Vietcombank và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương theo quy định.

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận