Thông báo ban hành chương trình công tác PCTN, tiêu cực của BCH Đảng bộ Vietcombank năm 2023

Ngày 17/03/2023, Đảng ủy Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đã ban hành chương trình số 28-CTr/ĐU về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực của Ban Chấp hành Đảng bộ VCB năm 2023.

Chương trình được ban hành nhằm mục đích tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác PCTN, tiêu cực trong toàn Đảng bộ và hệ thống VCB; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cán bộ, đảng viên và người lao động VCB trong thực hiện công tác PCTN, tiêu cực.

Trong năm 2023, Đảng ủy VCB và các cấp ủy trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác PCTN, tiêu cực: (i) tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, tiêu cực với các hình thức tuyên truyền đa dạng, phù hợp với từng đối tượng và điều kiện thực tế; (ii) triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực (trong đó lưu ý nâng cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng; thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của tổ chức đảng, đơn vị; lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, người lao động để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực theo quy định; tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số và triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt; thực hiện nghiêm túc việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập trong công tác cán bộ; chủ động, kịp thời kiện toàn, hoàn thiện tổ chức bộ máy, quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo PCTN, tiêu cực và tội phạm tại đơn vị); (iii) lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả sự phối hợp công tác kiểm tra Đảng với hoạt động kiểm tra, kiểm toán nội bộ để phát hiện, đấu tranh và kịp thời xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực; (iv) tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; (v) phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội trong tổ chức đảng, đơn vị trực thuộc trong công tác PCTN, tiêu cực.

Đảng ủy VCB yêu cầu cấp ủy các cấp, các tổ chức đảng, đơn vị trực thuộc trong toàn Đảng bộ và hệ thống VCB căn cứ Chương trình công tác PCTN, tiêu cực của Ban Chấp hành Đảng bộ VCB năm 2023 để bổ sung, xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác PCTN, tiêu cực năm 2023 của cấp mình đạt hiệu quả. Việc thực hiện công tác PCTN, tiêu cực của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc phải gắn với thực hiện công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị; xác định rõ yêu cầu, nội dung, đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và thời gian thực hiện cụ thể; tiến hành đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực phù hợp với tình hình, điều kiện từng đơn vị trong hệ thống VCB. Cấp ủy, đồng chí bí thư cấp ủy các cấp, người đứng đầu đơn vị tổ chức quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch công tác PCTN, tiêu cực tại đơn vị; đưa nội dung báo cáo về công tác PCTN, tiêu cực vào báo cáo sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra theo quy định.

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận