Đảng ủy Vietcombank ban hành nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2023

Năm 2022, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Vietcombank đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), chủ động lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống Vietcombank vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Vietcombank đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản trị điều hành, nhất quán phương châm hành động “Chuyển đổi, hiệu quả, bền vững” và quan điểm chỉ đạo, điều hành “Trách nhiệm - Quyết liệt - Sáng tạo”, tập trung triển khai 03 “trọng tâm”, 06 “đột phá” kinh doanh trong năm 2022. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, hoạt động kinh doanh của Vietcombank năm 2022 tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, hoàn thành toàn diện, xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Vietcombank đã tập trung chỉ đạo, triển khai, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên giáo, dân vận, công tác tổ chức, cán bộ; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp trong Đảng bộ thực hiện tốt chức năng kiểm tra giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Trên cơ sở đó, để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023, ngày 22/12/2022, Đảng ủy Vietcombank đã ban hành nghị quyết số 868-NQ/ĐU về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2023, với phương châm hành động: “Chuyển đổi, Hiệu quả, Bền vững”quan điểm chỉ đạo, điều hành: “Trách nhiệm - Quyết liệt - Sáng tạo”, tiếp tục tập trung thực hiện 6 đột phá 3 trọng tâm trong chuyển dịch cơ cấu hoạt động kinh doanh. Nghị quyết đã đề ra các định hướng, mục tiêu nhiệm vụ, các giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị năm 2023.

Tiếp tục quán triệt nghiêm túc, đầy đủ các nghị quyết của Đảng bằng những hình thức, phương pháp phù hợp với tình hình thực tế của Vietcombank; Cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW thành kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với điều kiện của Vietcombank; Kịp thời ban hành các Nghị quyết, Kết luận lãnh đạo nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III; Các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Đảng bộ Khối DNTW; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ VCB lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các Nghị quyết công tác năm, Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy VCB.

Tiếp tục đảm bảo vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, trước hết là bí thư cấp ủy, người đứng đầu đơn vị đối với công tác chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, chống diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.

Xây dựng và hoàn thành đúng tiến độ đề án thành lập Đảng bộ toàn hệ thống Vietcombank theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối DNTW; Đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên mới đảm bảo chất lượng và chỉ tiêu đề ra; Lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các đảng ủy trực thuộc thực hiện công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ, sắp xếp cán bộ, kiện toàn cấp ủy kịp thời và đúng quy định; Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 của cấp ủy và UBKT các cấp theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định hướng dẫn cụ thể của Trung ương; Chủ động thực hiện có hiệu quả và hoàn thành các chương trình kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng, tiến độ; Tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên, giám sát theo chuyên đề

Lãnh đạo Công đoàn, Đoàn thanh niên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và người lao động tham gia tích cực vào các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng văn hóa Vietcombank; Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Tổ chức quán triệt nghiêm túc các nội dung Nghị quyết của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và chương trình hành động của Đảng ủy Khối DNTW về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Xây dựng kế hoạch phòng chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm năm 2023 tại Vietcombank; Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Quyết định, Kế hoạch, Chương trình công tác tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm tại VCB.

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận