Vietcombank Thăng Long tổ chức thành công hội nghị triển khai công tác Đảng và hoạt động kinh doanh năm 2022

Kết thúc năm 2021, Vietcombank Thăng Long vinh dự được Ban lãnh đạo Vietcombank đánh giá là Đơn vị dẫn đầu trong Top 25 chi nhánh xuất sắc của hệ thống Vietcombank.

Ngày 13/01/2022, Ngân hàng TMCP Ngoi thương Vit Nam – Chi nhánh Thăng Long (Vietcombank Thăng Long) đã trang trng t chc hi ngh trin khai công tác Đng và hot đng kinh doanh năm 2022. Hi ngh được t chc theo hình thc đi biu, triu tp 30% tng s lượng cán b ca chi nhánh, đm bo đúng theo quy đnh ca công tác phòng chng dch COVID-19. Các đi biu tham d trc tiếp đu đã tiêm đ 3 mũi vắc xin và ngi giãn cách, thc hin 5K, có kết qu xét nghim âm tính vi COVID-19 trước khi tham d hi ngh; các đi biu còn li tham d hi ngh qua MsTeam.

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị Vietcombank phát biểu chỉ đạo hội nghị

Hi ngh vinh d được đón tiếp các đng chí lãnh đo tham d và ch đo hi ngh: đ/c Nguyn Minh Tun - Bí thư Đng y, Giám đc Ngân hàng nhà nước Chi nhánh Thành ph Hà Ni; đ/c Nguyn Mnh Hùng - y viên Ban thường v Đng y, Thành viên HĐQT Vietcombank; đ/c Bùi Tun Anh - Phó Bí thư qun y, Ch tch UBND qun Cu Giy.

Đ/c Nguyn Danh Phương - UV BCH Đng b Vietcombank, Bí thư Đng y, Giám đc chi nhánh phát biu khai mc hi ngh

V phía Vietcombank Thăng Long, có đ/c Nguyn Danh Phương – UVBCH Đng b Vietcombank, Bí thư Đng y, Giám đc chi nhánh; các đ/c trong BCH Đng y, thành viên Ban Giám đc, Ban chi y các Chi b, lãnh đo các phòng, T trưởng Công đoàn và mt s cán b tiêu biu ca chi nhánh.

Đ/c Võ Th Thu Hng - UV BCH Đng y, Phó Giám đc chi nhánh trình bày báo cáo công tác Đng năm 2021

Sau phát biểu khai mạc hội nghị của đ/c Nguyễn Danh Phương - UVBCH Đảng bộ Vietcombank, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc chi nhánh, hội nghị đã được nghe báo cáo công tác Đảng do đ/c Võ Thị Thu Hằng - UV BCH Đảng ủy, Phó Giám đốc Chi nhánh trình bày và báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2021 do đ/c Trần Hải Đăng - UVBCH Đảng ủy, Phó Giám đốc Chi nhánh trình bày, cùng với các tham luận 2 chuyên đề về hiệu quả hoạt động khách hàng bán lẻ và hoạt động bán buôn với định hướng phát triển khách hàng mới năm 2022.

Đ/c Trn Hi Đăng - UVBCH Đng y, Phó Giám đc Chi nhánh trình bày báo cáo hot đng kinh doanh năm 2021

Năm 2021, trước nhng din biến phc tp và th thách ca năm COVID-19 th 2 vi nhiu h ly ca dch bnh, nhưng cũng là năm quyết lit trong thc hin chuyn đi, năm ca rt nhiu chính sách mà Vietcombank đng hành cùng khách hàng, đi tác bng nhng hành đng thiết thc: t min phí chuyn tin, gim lãi sut, cơ cu n, an sinh xã hi. Năm ca phát huy sc mnh đoàn kết, 200 “trái tim” “khi óc” ca tp th Vietcombank Thăng Long luôn hòa làm mt, chung ý chí, nhit huyết, nim tin đ đng hành cùng h thng Vietcombank. Đng y Vietcombank Thăng Long đã bám sát ch đo ca Đng y Khi Doanh nghip trung ương, Đng b Vietcombank và các cơ quan trên đa bàn; kp thi ph biến, quán trit các văn bn, ch th, ngh quyết và ch đng, thích ng, linh hot, tiếp tc thc hin phương châm hành đng “Chuyn đi - Hiu qu - Bn vng”, trng tâm là đi mi mô hình tăng trưởng theo chiu sâu, chuyn dch cơ cu hot đng, thc hin thành công “mc tiêu kép”, va tăng cường phòng chng dch an toàn va đm bo cht lượng tăng trưởng, an toàn, hiu qu và phát trin bn vng, cùng Vietcombank vng tin vượt qua mi th thách tiếp tc tăng trưởng toàn din, duy trì v thế Ngân hàng s 1 Vit Nam.

UBND Thành phố Hà Nội khen thưởng Đơn vị hoàn thành tốt công tác tín dụng

Sn sàng chp nhn mi biến đng, t tin vượt qua khó khăn, vt vả, Vietcombank Thăng Long đã có mt năm gt hái được nhiu thành công vi kết qu đc bit n tượng: Huy đng vn bình quân đt 37,312 t quy đng, đt 118.52% KH năm, tăng 4,387 t đng so vi 2020; Tng dư n cho vay đt 9,744 t quy đng, đt 100.87% kế hoch năm, tăng 1,334 t đng (15.86%) so vi cùng kỳ; Dư n bán buôn là 4,861 t đng, chiếm 49.89% tng dư n, đt 104.31% KH năm; Dư n SME đt 385 t đng, bng 113.30% kế hoch năm; Tng li nhun đạt kế hoch năm. Nhiu chương trình hành đng phòng, chng dch đã được chi nhánh trin khai kp thi, hiu qu, như: trin khai 300 mũi vc xin Covid-19 ti UBND phường Nghĩa Tân và hơn 2.000 mũi vc xin ti các bnh vin ti Hà Ni, đm bo 100% cán b đã tiêm đ 2 mũi và đang hoàn thành các mũi tiếp theo theo tiến đ và hướng dn ca B Y tế, thích ng nhanh vi mi kch bn dch bnh. Đng thi, chi nhánh đã thc hin công tác an sinh xã hi, h tr các tuyến phòng chng dch vi tng giá tr lên đến 4 t đng vi các chương trình h tr vt tư y tế cho các Bnh vin (Vin Đi hc Y, Vin Trung ương Quân đi 108, Vin E…), h tr 5.000 công nhân các khu công nghip trên đa bàn tnh Bc Ninh sn phm thiết yếu nhm duy trì cuc sng và thc hin hiu qu công tác phòng chng dch, tng quà cho 160 h nghèo ti 6 xã nghèo thuc huyn Ba Vì, Hà Ni; ng h qu đn ơn đáp nghĩa; chương trình “Triu túi an sinh”; và d kiến s tài tr 01 xe ô tô Toyota Fortuner 07 ch phc v công tác chi vin phòng, chng dch Covid-19 vào đu năm 2022.

Tập thể Vietcombank cùng các cá nhân vinh dự nhận Cờ thi đua và danh hiệu chiến sỹ thi đua ngành Ngân hàng

Kết thúc năm 2021, Vietcombank Thăng Long vinh d được Ban lãnh đo Vietcombank đánh giá là Đơn v dn đu trong danh sách 25 chi nhánh xut sc ca h thng, Đng u Vietcombank tng Giy khen Đng b chi nhánh hoàn thành xut sc nhim vụ. Đây là năm thứ 7 liên tiếp chi nhánh có được danh hiu này và  đánh du 6 năm lin “Hoàn thành xut sc nhim v, t hào là chi nhánh ngân hàng thương mi s 1 v quy mô và hiu qu trên đa bàn quận Cu Giy; 3 năm liên tiếp có li nhun bình quân đu người cao nht h thng; 2 năm liên tiếp có đim PMS đt trên 100 đim; thành tích xut sc trong công tác phòng chng dch; cùng vi đó, Công đoàn cơ s vinh d được Công đoàn Ngân hàng Vit Nam trao tng Bng khen toàn din “Đã có thành tích xut sc trong phong trào thi đua lao đng gii và xây dng t chc công đoàn vng mnh”; Đoàn thanh niên cơ s cũng được Trung ương Đoàn vinh danh là đơn vị hoàn thành xut sc 5 năm liên tiếp.

Hội nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc

Ghi nhn nhng đóng góp ca các tp th và cá nhân vàothành tích xut sc trong công tác Đng và hot đng chuyên môn trong năm va qua, Hi ngh đã chng kiến l công bquyết đnh và trao tng các danh hiu cp Thành ph và Ngành Ngân hàng: UBND Thành ph Hà Ni trao tng Bng khen đanh cho Đơn v hoàn thành tt công tác Tín dng; Quyết đnh tng c thi đua và danh hiu Chiến s thi đua ngành Ngân hàng đi vi tp th Chi nhánh và cá nhân;

Cũng ti Hi ngh, Chi nhánh đã thc hin trao tng Giy khen cp Chi nhánh đi vi 03 tp th hoàn thành xut sc nhim v, 04 tp th hoàn thành tt tiêu biu và 13 tp th hoàn thành tt các mt nghip v. Đây là s biu dương, ghi nhn kp thi ca BCH Đng y, Ban Giám đc cho các đóng góp tích cc vào thành tích chung ca Chi nhánh năm 2021, to đng lc phn đu hoàn thành xut sc hơn na các nhim v và mc tiêu ca năm 2022.

Phát biu ch đo Hi ngh, đ/c Nguyn Mnh Hùng - y viên Ban thường v Đng y, Thành viên Hi đng qun tr Vietcombank biu dương thành tích mà Vietcombank Chi nhánhThăng Long đã đt được đc bit đi vi năm 2021 va qua, mt năm tiếp tc chu nhiu h ly ca dch bnh Covid19, Chi nhánh đã được Ban Lãnh đo Vietcombank đánh giá là đơn v hoàn thành xut sc toàn din, c th Chi nhánh Thăng Long dn đu trong top 25 Chi nhánh xut sc ca h thng, đm bo an toàn trong công tác phòng chng dch, đng thi là chi nhánh ít ri ro nht h thng do Ban Kim tra ni b Vietcombank đánh giá. Đ/c Nguyn Mnh Hùng cũng nêu ra mt s lưu ý mà Chi nhánh cn đnh hướng phát trin trong thi gian 2022: (i) thc hin Ngh quyết s 441/NQ-ĐU v khơi dy khát vng phát trin, phát huy giá tr văn hóa và sc mnh con người Vietcombank nhm lan ta mnh m tinh thn Ngh quyết Đi hi XIII vào ti toàn th cán b, đng viên, người lao đng trong toàn h thng Vietcombank và Đng b Vietcombank Thăng Long; (ii) Cn đa dng hóa danh mc khách hàng, (iii) Đy mnh công tác khách hàng, phát trin khách hàng mi và duy trì tt khách hàng hin ti. Đng chí tin tưởng mnh m vào ni lc ca tp th và năng lc lãnh đo ca Đng b Vietcombank Chi nhánh Thăng Long, s sát sao quyết lit trong ch đo điu hành ca Ban Giám đc s tiếp tc chèo lái con tàu Vietcombank Thăng Long cán đích thành công rc r hơn na trong năm 2022.

Tiếp thu ý kiến ch đo ca đ/c Nguyn Mnh Hùng, đ/c Nguyn Danh Phương – Giám đc Chi nhánh cm ơn s quan tâm, ch đo ca Đng b Vietcombank, Ban lãnh đo Vietcombank trong năm 2021. Đ/c Nguyn Danh Phương khng đnh trong năm 2022 này, Đng b cũng như tp th Vietcombank Thăng Long cam kết khc phc nhng đim tn ti, phát huy nhng thế mnh sn có, đy mnh và tp trung trin khai thc hin b ch tiêu ngay t nhng ngày đu tiên ca năm 2022 song song kim soát tt cht lượng tín dng và ri ro hot đng, kim soát chi phí, quyết tâm thc hin thành công các đnh hướng, ch đo ca Ban lãnh đo Vietcombank, tiếp tc đt nhng thành công mi trong công tác Đng và hot đng kinh doanh.

Năm 2022 vi nhng mi lo ngi t nhng biến chng dch bnh mi, tiếp tc mang đến nhng th thách vi toàn nn kinh tế, Vietcombank Thăng Long đng lòng cùng Vietcombank hướng ti mt năm mi, thng li mi, hoàn thành xut sc mi nhim v được giao, đóng góp ln cho thành công chung ca h thng Vietcombank./.

VCB News

 

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận