Thông báo ban hành kế hoạch của BCH Đảng bộ Vietcombank thực hiện Nghị quyết 04 và kế hoạch 42 của Đảng ủy Khối DNTW

Ngày 28/04/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 17-KH/ĐU thực hiện Nghị quyết 04-NQ/ĐUK ngày 03/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Kế hoạch 42-KH/ĐUK ngày 30/3/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Kế hoạch ban hành nhằm tiếp tục “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ VCB lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Đảng ủy Vietcombank yêu cầu các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ Vietcombank, trước hết là người đứng đầu cấp ủy có trách nhiệm tổ chức nghiên cứu, quán triệt trong cán bộ, đảng viên; căn cứ Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK và Kế hoạch của Đảng ủy Vietcombank, chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện một cách cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện của từng đơn vị (hoàn thành trong tháng 4/2022); ủy ban kiểm tra các cấp và các Ban tham mưu của Đảng ủy Vietcombank theo chức năng, nhiệm vụ chủ động tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung của Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách và các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này.

Cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đề ra một cách toàn diện, thường xuyên, gắn với việc triển khai đồng bộ, hiệu quả nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng hàng năm và các nghị quyết chuyên đề của cấp ủy Đảng các cấp. Công tác kiểm tra, giám sát phải gắn với công tác tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ nhằm phục vụ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; đề cao trách nhiệm, sự gương mẫu của tổ chức đảng và đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cấp ủy viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; kịp thời phát hiện nhân tố mới, tích cực để phát huy; chủ động phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm, kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi sai phạm. Góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy trực thuộc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng; từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, ủy ban kiểm tra và tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Vietcombank, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

VCB News