Thông báo ban hành chương trình công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực của BCH Đảng bộ Vietcombank năm 2022

​​​​​​​Ngày 20/04/2022, Đảng ủy Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đã ban hành Chương trình số 19-CTr/ĐU về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Ban Chấp hành Đảng bộ Vietcombank năm 2022.

Chương trình ban hành nhằm mục đích tăng cường hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, các đơn vị trong toàn Đảng bộ và hệ thống Vietcombank, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cán bộ, đảng viên và người lao động Vietcombank trong thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kiểm tra phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trọng các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, giữ vững ổn định tình hình hoạt động kinh doanh trong toàn Đảng bộ và hệ thống Vietcombank. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, đơn vị trực thuộc phải được triển khai cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tế, bối cảnh và tình hình dịch bệnh COVID-19; phải xác định rõ yêu cầu, nội dung, đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và thời gian thực hiện cụ thể.

Đảng ủy Vietcombank yêu cầu các tổ chức đảng, đơn vị trực thuộc căn cứ Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Ban Chấp hành Đảng bộ Vietcombank năm 2022 và tình hình thực tế của đảng bộ, chi bộ để bổ sung, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 của cấp mình. Cấp ủy, đồng chí bí thư cấp ủy các cấp, người đứng đầu đơn vị tổ chức quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị; đưa nội dung báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vào báo cáo sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra theo quy định./.

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận