Đảng ủy TSC Vietcombank tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ năm 2022

Chiều ngày 12/12/2022, tại Trụ sở chính Vietcombank, 198 Trần Quang Khải – Hoàn Kiếm – Hà Nội, Đảng ủy TSC Vietcombank đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ năm 2022.

Tham dự Hội nghị, về phía Ban Thường vụ Đảng ủy Vietcombank có đ/c Đỗ Việt Hùng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT. Về phía Đảng ủy TSC, có đ/c Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Đảng ủy TSC, Thành viên HĐQT; đ/c Phùng Nguyễn Hải Yến - Phó Bí thư Đảng ủy TSC, Phó Tổng giám đốc; cùng các đ/c Ủy viên BTV Đảng ủy TSC, Ủy viên BCH Đảng bộ TSC.

Tại Hội nghị, các nội dung chính đã được tiến hành gồm: Kiểm điểm BCH Đảng bộ; Kiểm điểm cá nhân các đ/c ủy viên BCH Đảng bộ; Bỏ phiếu đánh giá, xếp loại tập thể Đảng bộ TSC, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ TSC và cá nhân các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ.

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Đảng ủy TSC, thành viên HĐQT phát biểu tại Hội nghị

Trong năm 2022, với sự chỉ đạo nhạy bén, quyết liệt trong công tác lãnh đạo hoạt động kinh doanh, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ TSC và các cấp ủy đảng trực thuộc đã bám sát phương châm hành động: “Chuyển đổi, Hiệu quả, Bền vững”, cùng quan điểm chỉ đạo, điều hành: “Trách nhiệm – Quyết liệt – Sáng tạo” để triển khai 03 “trọng tâm”, 06 “đột phá” kinh doanh trong năm 2022. Tại Trụ sở chính, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ TSC đã cùng Ban Lãnh đạo Vietcombank lãnh đạo các Phòng/Ban/Trung tâm tại TSC đồng hành cùng các chi nhánh, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh năm 2022 của toàn hệ thống nói chung và TSC nói riêng. TSC đã xây dựng và giao chỉ tiêu kế hoạch cho các đơn vị trong toàn hệ thống, định kỳ hàng quý tổ chức đánh giá, đôn đốc và chỉ đạo sát sao, kịp thời tới các chi nhánh trong định hướng kinh doanh và các đơn vị tại TSC trong tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho chi nhánh. Với sự chỉ đạo quyết liệt của TSC và sự nỗ lực của cả hệ thống trong năm 2022, hoạt động kinh doanh của Vietcombank tiếp tục ghi nhận những kết quả nổi bật.

Đ/c Phùng Nguyễn Hải Yến - Phó Bí thư Đảng ủy TSC, Phó Tổng giám đốc trình bày Dự thảo báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ

Trong công tác Đảng, một số hoạt động nổi bật có thể kể đến như: (i) Về kết quả học tập nghị quyết: Đảng ủy TSC luôn làm tốt công tác quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Đảng ủy Khối DNTW và Đảng ủy Vietcombank tới các tổ chức đảng và đảng viên. Trong năm 2022, Đảng ủy TSC đã cử cán bộ chủ chốt tham dự đầy đủ, nghiêm túc hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, lần thứ năm và lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đảng ủy TSC cũng đã ban hành Kế hoạch số 18-KH/ĐU để tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII để triển khai trong toàn Đảng bộ. (ii) Trong lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng: Đảng ủy TSC thường xuyên nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động, kịp thời có biện pháp ổn định tư tưởng, tạo sự yên tâm, đồng thuận trong đơn vị. Trong năm 2022, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ ổn định, không có vấn đề phát sinh. (iii) Về việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc. Ban Chấp hành Đảng bộ TSC đã thực hiện đúng quy chế làm việc, chức năng nhiệm vụ và nguyên tắc của Đảng; thường xuyên chỉ đạo điều hành các hoạt động của Đảng uỷ, tổ chức hội nghị Ban Thường vụ và hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ 01 tháng/một lần, sau mỗi hội nghị đều có Nghị quyết, kết luận bằng văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị và triển khai công tác xây dựng Đảng. (iv) Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Trong năm 2022, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ không có các biểu hiện tiêu cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành đã kiên quyết, kiên trì thực hiện các giải pháp nhằm ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực về tư tưởng chính trị với quyết tâm cao, nỗ lực lớn; phát huy sự chủ động, sáng tạo và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống Vietcombank, trong đó cán bộ lãnh đạo, quản lý, trước hết là cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp là nòng cốt; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" có hiệu quả. (v) Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước. Về nâng cao nhận thức chính trị và đạo đức lối sống: Đảng ủy đã đẩy mạnh tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, đảng viên, trên cơ sở gắn liền với công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị; hàng năm, người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên có cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; các cấp ủy, tổ chức đảng kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên ở từng đơn vị. Chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, qua đó nâng cao chất lượng cấp ủy và cán bộ, đảng viên; nêu cao vai trò lãnh đạo của tập thể cấp ủy các cấp và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tăng cường đoàn kết, linh hoạt, chủ động sáng tạo trong chỉ đạo điều hành; sâu sát hơn với thực tế và cơ sở, xây dựng các chủ trương, quyết sách đúng đắn, kịp thời. Năm 2022, Đảng ủy TSC đã tổ chức thành công Chương trình về nguồn tại Udon Thani, Thái Lan (nơi Bác Hồ đã sống và hoạt động cách mạng trong giai đoạn 1928-1930) cho hơn 60 đảng viên là Bí thư các chi bộ trực thuộc. Chuyến đi thể hiện sự tiếp tục đổi mới hình thức giáo dục tư tưởng, giúp các bộ đảng viên không chỉ hiểu hơn về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ, mà còn cảm nhận được tấm lòng của kiều bào nước ngoài đối với Tổ quốc, đối với cách mạng.

Toàn cảnh Hội nghị

Sau ½ ngày làm việc trên tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, cầu thị, học hỏi vận dụng nguyên tắc “tự phê bình và phê bình” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ năm 2022 do Đảng ủy TSC Vietcombank tổ chức đã thành công tốt đẹp./.

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận