VIETCOMBANK THÔNG BÁO THAY ĐỔI MẪU HỢP ĐỒNG PH&SD THẺ THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA VIETCOMBANK CONNECT 24

Để tuân thủ quy định mới của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động Thẻ, ngày 02/01/2018 Vietcombank xin trân trọng thông báo sẽ thay đổi mẫu HĐ PH&SD thẻ ghi nợ nội địa Vietcombank Connect 24 từ ngày 15/01/2018, cụ thể gồm các hợp đồng sau:

·         Hợp đồng phát hành và sử dụng Thẻ ghi nợ nội địa Vietcombank Connect 24-Trường hợp sử dụng tài khoản cá nhân (chi tiết)

·         Hợp đồng phát hành và sử dụng Thẻ ghi nợ nội địa Vietcombank Connect 24-Trường hợp sử dụng chung tài khoản (chi tiết)

Trân trọng.

VCB News

04/01/2018

 

Các tin tức khác