Vietcombank: Đại hội cổ đông trong quý I năm 2008 và niêm yết cổ phiếu trong tháng 6/2008

Trả lời công văn báo cáo kết quả IPO của VCB, Văn phòng Chính phủ ngày 21 tháng 01 năm 2008 đã có công văn số 489/VPCP-ĐMDN truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về vấn đề sử dụng thặng dư vốn để lại sau CPH, việc lựa chọn đối tác chiến lược và cơ chế hoạt động sau CPH của Ngân hàng Ngoạit thương Việt Nam (Vietcombank).

Theo CV số 489/VPCP-ĐMDN, Chính phủ khẳng định cho phép Vietcombank để lại một phần vốn thặng dư ngoài tỷ lệ thặng dự được để lại cho doanh nghiệp như QĐ 109 để triển khai một số dự án đầu tư cơ sở hạ tầng. Ngân hàng Ngoại thương tiếp tục thực hiện đàm phán với các đối tác chiến lược nước ngoài để chọn ra đối tác phù hợp nhất.

Trong trường hợp NHNT chưa lựa chọn được đối tác chiến lược phù hợp trong đầu năm 2008, việc tiến hành họp Đại hội cổ đông lần đầu vẫn sẽ được thực hiện vào cuối quý I năm 2008 và niêm yết cổ phiếu trên thị trường trong nước vào tháng 6/2008.

Việc chuyển đổi hoạt động sang mô hình NHTMCP của Vietcombank thực hiện theo quy định của pháp luật về Doanh nghiệp cổ phần và Vietcombank được phép áp dụng mô thức tổ chức,quản trị theo thông lệ quốc tế tốt nhất.

21/01/2008

 

Các tin tức khác