Thông báo, thông tin khác

Năm 2018

Công bố thông tin về viêc báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 13/02/2018 14:00:00
Công bố thông tin về viêc báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 07/02/2018 15:00:00
Công bố thông tin về báo cáo quản trị ngân hàng năm 2017 30/01/2018 15:00:00
Công bố thông tin về viêc báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 29/01/2018 15:00:00
Công bố thông tin về báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý IV năm 2017 19/01/2018 15:00:00
Công bố thông tin về viêc giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan Người nội bộ Vietnam Airlines 19/01/2018 15:00:00
Công bố thông tin về viêc thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 15/01/2018 15:00:00
Công bố thông tin về viêc báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 05/01/2018 15:00:00
Công bố thông tin về viêc thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 04/01/2018 15:00:00
Công bố thông tin về viêc báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của nội bộ 03/01/2018 15:00:00
Công bố thông tin về viêc báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 03/01/2018 15:00:00
Công bố thông tin về viêc thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 02/01/2018 15:00:00

Năm 2017

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2018 29/12/2017 15:00:00
Công bố thông tin về việc điều chỉnh Báo cáo tài chính năm 2016 theo kết quả Kiểm toán Nhà nước 26/12/2017 15:00:00
Công bố thông tin về thay đổi nhân sự cấp cao 15/12/2017 15:00:00
Công bố thông tin thông báo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của VCB tại SGB và CFC 08/12/2017 15:00:00
Công bố thông tin thông báo chào bán cổ phiếu OCB ra công chúng 06/12/2017 15:00:00
Công bố thông tin về viêc thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 04/12/2017 15:00:00
Công bố thông tin về việc thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ 04/12/2017 15:00:00
Chào bán cổ phiếu OCB_1. Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán 01/12/2017 15:00:00
Chào bán cổ phiếu OCB_2. Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng 01/12/2017 15:00:00
Chào bán cổ phiếu OCB_3. Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng 01/12/2017 15:00:00
Chào bán cổ phiếu OCB_4. Phụ lục - Giấy chứng nhận đăng ký sở hữu cổ phần của VCB 01/12/2017 15:00:00
Chào bán cổ phiếu OCB_5. Phụ lục - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, 2016 và báo cáo tài chính Quý 3 năm 2017 01/12/2017 15:00:00
Chào bán cổ phiếu OCB_6. Phụ lục - Công văn số 135-NHNN-TTGSNH ngày 11012015 01/12/2017 15:00:00
Chào bán cổ phiếu OCB_7. Phụ lục - Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt chào bán ra công chúng phần vốn đầu tư của VCB tại OCB 01/12/2017 15:00:00
Chào bán cổ phiếu OCB_8. Phụ lục - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty 01/12/2017 15:00:00
Chào bán cổ phiếu OCB_9. Điều lệ công ty 01/12/2017 15:00:00
Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự chủ chốt tại VCB 01/11/2017 15:00:00
Công bố thông tin về việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của VCB 01/11/2017 15:00:00
Công bố thông tin báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý 3 năm 2017 20/10/2017 15:00:00
Công bố thông tin về việc chào bán cổ phiếu CFC, SGB ra công chúng 20/10/2017 15:00:00
Chào bán cổ phiếu CFC: Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán 20/10/2017 15:00:00
Chào bán cổ phiếu CFC: Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng 20/10/2017 15:00:00
Chào bán cổ phiếu CFC: Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng 20/10/2017 15:00:00
Chào bán cổ phiếu CFC: Phụ lục - Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của VCB 20/10/2017 15:00:00
Chào bán cổ phiếu CFC: Phụ lục - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, 2016 và báo cáo tài chính Quý 2 năm 2017 20/10/2017 15:00:00
Chào bán cổ phiếu CFC: Phụ lục - Công văn 135/NHNN-TTGSNH ngày 11/01/2015 của NHNN 20/10/2017 15:00:00
Chào bán cổ phiếu CFC: Phụ lục - Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt chào bán ra công chúng phần vốn đầu tư của VCB tại CFC 20/10/2017 15:00:00
Chào bán cổ phiếu CFC: Phụ lục - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty 20/10/2017 15:00:00
Chào bán cổ phiếu CFC: Điều lệ công ty 20/10/2017 15:00:00
Chào bán cổ phiếu SGB: Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán 20/10/2017 15:00:00
Chào bán cổ phiếu SGB: Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng 20/10/2017 15:00:00
Chào bán cổ phiếu SGB: Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng 20/10/2017 15:00:00
Chào bán cổ phiếu SGB: Phụ lục - Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của VCB 20/10/2017 15:00:00
Chào bán cổ phiếu SGB: Phụ lục - Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2015, 2016 và báo cáo tài chính Quý 2 năm 2017 20/10/2017 15:00:00
Chào bán cổ phiếu SGB: Phụ lục - Báo cáo tài chính riêng lẻ kiểm toán năm 2015, 2016 và báo cáo tài chính Quý 2 năm 2017 20/10/2017 15:00:00
Chào bán cổ phiếu SGB: Phụ lục - Công văn 135/NHNN-TTGSNH ngày 11/01/2015 của NHNN 20/10/2017 15:00:00
Chào bán cổ phiếu SGB: Phụ lục - Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt chào bán ra công chúng phần vốn đầu tư của VCB tại SGB 20/10/2017 15:00:00
Chào bán cổ phiếu SGB: Phụ lục - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của ngân hàng 20/10/2017 15:00:00
Chào bán cổ phiếu SGB: Điều lệ ngân hàng 20/10/2017 15:00:00
Công bố thông tin về việc NHNN chấp thuận thành lập một số Chi nhánh, PGD của VCB 02/10/2017 15:00:00
Công văn số 1048 – SGD CK – Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức 19/09/2017 15:00:00
Công bố thông tin về nghị quyết HĐQT phê duyệt thanh toán cổ tức năm 2016 06/08/2017 15:00:00
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt 06/08/2017 15:00:00
Công bố thông tin về việc quyết định thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc VCB 22/08/2017 15:00:00
Công bố thông tin BCTC riêng và hợp nhất giữa niên độ năm 2017 đã kiểm toán 14/08/2017 15:00:00
Công bố thông tin về việc bổ nhiệm lại PTGĐ Đào Minh Tuấn 02/08/2017 15:00:00
Công bố thông tin về báo cáo quản trị ngân hàng 6 tháng đầu năm 2017 27/07/2017 15:00:00
Công bố thông tin về chấp thuận của NHNN về việc thành lập VPĐD tại Mỹ và Ngân hàng con tại Lào 20/07/2017 15:00:00
Công bố thông tin về báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất Quý 2 năm 2017 20/07/2017 14:00:00
Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự chủ chốt tại VCB 12/07/2017 15:00:00
CBTT vv nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH của thành viên HĐQT 30/06/2017 15:00:00
CBTT vv bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động của VCB 09/05/2017 15:00:00
CBTT về Nghị quyết và Biên bản họp thông qua chủ trương thành lập Ngân hàng con 100% vốn tại Lào 28/4/2017 15:00:00
CBTT về Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 10 năm 2017 28/4/2017 15:00:00
CBTT về báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất Quý I năm 2017 20/4/2017 15:00:00
CBTT đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 10 năm 2017 18/4/2017 15:00:00
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 10 năm 2017 18/4/2017 15:00:00
Mẫu Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 10 năm 2017 18/4/2017 15:00:00
CBTT vv miễn nhiệm chức vụ PTGD đối với ông Yutaka Abe 14/4/2017 15:00:00
Công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu năm 2017 11/4/2017 15:00:00
CBTT về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 29/3/2017 21:00:00
1. Thông báo về việc đề cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 28/3/2017 15:00:00
2. ĐHĐCĐ thường niên 2017_Mẫu đơn đề cử thành viên HĐQT 28/3/2017 15:00:00
3. ĐHĐCĐ thường niên 2017_Mẫu sơ yếu lý lịch cá nhân 28/3/2017 15:00:00
4. ĐHĐCĐ thường niên 2017_Mẫu công khai lợi ích có liên quan 28/3/2017 15:00:00
5. ĐHĐCĐ thường niên 2017_Mẫu bảng kê khai người có liên quan 28/3/2017 15:00:00
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 8/3/2017 15:00:00
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 10 năm 2017 24/2/2017 17:00:00
Công bố thông tin về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 10 năm 2017 24/2/2017 17:00:00
Công bố thông tin về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ VCB 23/2/2017 17:00:00
Công bố thông tin về việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của VCB
Công bố thông tin về việc báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 7/2/2017 17:00:00
Công bố thông tin về việc thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 2/02/2017 17:00:00
Công bố thông tin về báo cáo quản trị ngân hàng năm 2016 25/01/2017 17:00:00
CBTT về báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 4/2016 20/01/2017 15:00:00

 

Năm 2016

CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2017 28/12/2016 10:00:00
CBTT về việc sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận ĐKKD 4/12/2016 16:00:00
Công bố thông tin Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng 04/12/2016 16:00:00
Quyết định số 1178 của SGD CK TP HCM về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết 28/11/2016 10:00:00
Công bố thông tin Thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng 26/10/2016 07:00:00
Phát hành trái phiếu: Bản cáo bạch phát hành trái phiếu ra công chúng 26/10/2016 07:00:00
Phát hành trái phiếu: Phụ lục I: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và điều lệ VCB 26/10/2016 07:00:00
Phát hành trái phiếu: Phụ lục II: Quyết định của Ngân hàng Nhà nước thông qua phương án phát hành 26/10/2016 07:00:00
Phát hành trái phiếu: Phụ lục III: Nghị quyết của HĐQT thông qua việc phát hành và hồ sơ phát hành 26/10/2016 07:00:00
Phát hành trái phiếu: Phụ lục IV: Báo cáo tài chính kiểm toán riêng lẻ và hợp nhất năm 2015 và Báo cáo tài chính soát xét riêng lẻ và hợp nhất tại 30/6/2016  26/10/2016 07:00:00
Phát hành trái phiếu: Phụ lục V: Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành 26/10/2016 07:00:00
Phát hành trái phiếu: Phụ lục VI: Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu 26/10/2016 07:00:00
Công bố thông tin về việc tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 04/10/2016 10:00:00
Công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành 28/09/2016 10:00:00
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 27/09/2016 10:00:00
Công văn số 952 - SGD CK - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức, nhận cổ phiếu phát hành thêm và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 06/09/2016 10:00:00
CBTT Nghị quyết HĐQT phê duyệt chốt danh sách cổ đông 25/08/2016 10:00:00
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức, nhận cổ phiếu phát hành thêm và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 25/08/2016 10:00:00
CBTT về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 25/08/2016 10:00:00
CBTT về việc phát hành trái phiếu năm 2016 29/07/2016 10:00:00
20160728_CBTT_10762_Bao cao quan tri NH 6T2016 28/07/2016 10:00:00
CBTT về việc thành lập VPDD VCB tại khu vực phía Nam 04/07/2016 10:00:00
CBTT ve Nghi quyet va Bien ban hop DHDCD thuong nien lan thu 9 nam 2016 19/04/2016 10:00:00
CBTT đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 9 năm 2016 05/04/2016 11:00:00
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 9 năm 2016 05/04/2016 11:00:00
Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 9 năm 2016 05/04/2016 11:00:00
Mẫu Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 9 năm 2016 05/04/2016 11:00:00
CBTT về việc chấp thuận việc thành các chi nhánh mới 02/03/2016 14:00:00
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng 29/02/2016 14:00:00
CBTT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 9 năm 2016 17/02/2016 15:00:00
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ lần thứ 9 năm 2016 17/02/2016 15:00:00

Năm 2015

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
CBTT vv thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
CBTT điều chỉnh số liệu BCTC năm 2014
CBTT về việc chấp thuận sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động
CBTT về Thông báo ngày đăng ký cuối cùng
CBTT Nghị quyết của HĐQT phê duyệt chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2014
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2014
CBTT về việc Phó Tổng Giám đốc
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 8
Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 8
Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 8

- CBTT đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 8 năm 2015
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng
- CBTT về việc thay đổi nhân sự chủ chốt tại VCB
- Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 8 năm 2015
- CBTT về Nghị quyết v/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 8 năm 2015

Năm 2014

- CBTT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
- CBTT về Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2014
- CBTT về việc đại diện vốn Nhà nước tại VCB
- CBTT đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2014
- Giấy mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2014
- Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2014
- Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2014
Thông báo đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018
Mẫu đơn đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Mẫu sơ yếu lý lịch cá nhân
Mẫu bản công khai lợi ích liên quan
Mẫu bản khai người có liên quan
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2014
CBTT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2014
CBTT về việc sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận ĐKKD
CBTT về việc NHNN chấp thuận thành lập Chi nhánh Vietcombank Bến Tre và một số phòng giao dịch
CBTT về việc thay đổi nhân sự quản lý cấp cao của Vietcombank
CBTT về chấp thuận sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động
CBTT vv ông Nguyễn Đăng Hồng không còn là thành viên HĐQT
CBTT về việc sửa đổi nội dung Giấy chứng nhân ĐKKD
CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
CBTT Nghị quyết của HĐQT phê duyệt chốt danh sách cổ đông
CBTT về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhân cổ tức năm 2013 bằng tiền và nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Công bố thông tin về việc sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận ĐKKD
CBTT về Nghị quyết, Biên bản ĐHĐCĐ năm 2014
Công bố thông tin v/v NHNN chấp thuận khai trương hoạt động chi nhánh VCB Lạng Sơn và CN Dịch vụ Khách hàng Đặc biệt
Công bố thông tin v/v NHNN chấp thuận khai trương hoạt động chi nhánh VCB Đông Anh, Thanh Trì, Hoàng Mai
Công bố thông tin v/v NHNN chấp thuận khai trương hoạt động chi nhánh VCB Sóc Sơn
Giấy ủy quyền
Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ lần 7
Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ 2014
Giấy mời họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 7
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ lần 7
Công bố thông tin v/v NHNN chấp thuận khai trương hoạt động chi nhánh VCB Tây Hồ
Công bố thông tin v/v NHNN chấp thuận khai trương hoạt động chi nhánh VCB Bắc Bình Dương
Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 7 năm 2014
CBTT về Nghị quyết v/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 7

Năm 2013

Công bố thông tin về thay đổi nhân sự Tổng Giám đốc VCB
Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên lần 6, 2013
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2013
Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ lần 6
Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ lần 6
Thông báo đề cử bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013-2018
Thông báo đề cử bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018
Mẫu đơn đề cử thành viên Hội đồng Quản trị, nhiệm kỳ 2013-2018
Mẫu đơn đề cử thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2013-2018
Mẫu sơ yếu lý lịch cá nhân
Mẫu bảng kê khai người có liên quan
Mẫu Công khai lợi ích có liên quan
Thông báo về việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2012 cho cổ đông lưu ký tại CTCK Tràng An
Công bố thông tin về việc thay đổi ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 6 năm 2013
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức 2012 và họp ĐHĐCĐ 2013
Công bố thông tin về Nghị quyết tạm ứng cổ tức năm 2012 và Nghị quyết v/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 6
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2013 và tạm ứng cổ tức 2012

Năm 2012

Thông báo hủy việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
CBTT bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
Thông báo chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Công bố thông tin nhân sự VCB
Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin
Công văn 8353
Thông báo về tạm ứng chi trả cổ tức 2011 cho 53 cổ đông lưu ký tại SMES
Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ lần 5
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ lần 5
Thông báo đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2008-2013
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (thay đổi lần 7)
Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phần riêng lẻ

Năm 2011

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (thay đổi lần 6)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng cho việc xin ý kiến cổ đông
Thông báo chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Công văn thông bố thông tin về giao dịch bán cổ phần cho Mizuho Corporate Bank, Ltd
Nghị quyết của HĐQT phê duyệt chào bán cổ phần cho cổ đông chiến lược nước ngoài Mizuho
Văn bản của NHNN chấp thuận cho VCB bán 15% vốn cổ phần sau phát hành cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài Mizuho
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2010
Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh (thay đổi lần 5)
Nghị Quyết 156/NQ-NHNT.HĐQT về việc đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung đối với số cổ phần phát hành trả cổ tức năm 2010
Nghị quyết 155/ NQ-NHNT.HĐQT về việc xử lý cổ phiếu lẻ trong đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2010
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức 2010 bằng cổ phiếu
Thông báo trả cổ tức năm 2010
Công văn của NHNN v/v phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2010
Quyết định bổ nhiểm KTT
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh VCB (thay đổi lần 4)
Công văn công bố thông tin thay đổi nhân sự chủ chốt VCB
CBTT v/v NHNN chấp thuận niêm yết cổ phiếu thuộc sở hữu nhà nước tại VCB
CBTT thay đổi nhân sự chủ chốt VCB
Ứng cử viên Ban kiểm soát VCB nhiệm kỳ 2008-2013
Mẫu 4 - Công khai lợi ích có liên quan
Mẫu 3 - Bảng kê khai người có liên quan
Mẫu 2 - Sơ yếu lý lịch
Mẫu 1 - Đơn đề cử
Thông báo v/v đề cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2008-2013
Mẫu giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 4
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 4
Thông báo v/v niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm
QĐ v/v niêm yết bổ sung cổ phiếu của HOSE
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng họp ĐHĐCĐ thường niên 2011
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ thường niên 2011
Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2011
Nghị quyết 22 của HĐQT v/v xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết trong đợt phát hành 2
Nghị quyết HĐQT v/v đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm đợt 2
Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu đợt 2 tỷ lệ 33%

Năm 2010

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
Bản cáo bạch phát hành thêm 33% vốn điều lệ của Vietcombank, tháng 11/2010
Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng, đợt 2 năm 2010
Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
Công văn chấp thuận tăng vốn đợt 2 của NHNN
Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2010
Biên bản ĐHĐCĐ bất thường 2010
Tờ trình ĐHĐCĐ bất thường 2010
Phương án tăng vốn điều lệ năm 2010
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường 2010
Thông báo v/v niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm
Quyết định v/v niêm yết bổ sung cổ phiếu VCB của SGDCKHCM
Thông báo của SGDCKHCM v/v ngày đăng ký cuối cùng họp ĐHĐCĐ bất thường 2010
Công văn NHNN v/v tăng vốn điều lệ tỷ lệ 33%
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng họp ĐHĐCĐ bất thường 2010
Nghị quyết 207 v/v họp ĐHĐCĐ bất thường 2010
Thông báo thay đổi người công bố thông tin theo ủy quyền
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp của Vietcombank
VCB giải trình lý do không nộp BCTC hợp nhất Quý 2/2010
Nghị quyết của HĐQT về đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm
VCB thay đổi nhân sự chủ chốt
VCB giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế của quý II năm 2010 và quý II năm 2009
Kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của cổ đông nội bộ
VCB thay đổi thành viên Ban kiểm soát
Công bố niêm yết bổ sung
Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng
Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm
Công văn NHNN v/v tăng vốn điều lệ của VCB
VCB giải trình chênh lệch số liệu báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán giai đoạn từ 1/6/2008 đến 31/12/2008 của Kiểm toán Nhà nước với Kiểm toán Độc lập
Thông báo chốt danh sách cổ đông ĐHĐCĐ lần 3 & nhận cổ tức 2009

Năm 2009

Biên bản họp của HĐQT v/v phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ và lựa chọn Công ty kiểm toán
Nghị quyết của HĐQT về mức giá niêm yết dự kiến của cổ phiếu VCB
Thông báo v/v đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu trên Sở GDCK TPHCM
Bản cáo bạch ngày 2 tháng 6 năm 2009
Thông báo chốt danh sách cổ đông để làm thủ tục đăng ký lưu ký cổ phiếu
Thông báo chốt danh sách họp Đại hội đồng Cổ đông lần 2

Năm 2008

Thông báo cấp sổ cổ đông
Thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu
Biên bản phiên họp lần thứ 24 năm 2008 của HĐQT NHTMCP Ngoại thương Việt Nam
Thông báo chi trả tạm ứng cổ tức 2008
Thông báo về cơ sở và nguyên tắc tính lãi cho cổ đông