VIETCOMBANK THÔNG BÁO MỜI THẦU GÓI THẦU SỐ 4 DỰ ÁN CẢI TẠO SỬA CHỮA TRỤ SỞ VIETCOMBANK BÌNH PHƯỚC

Tên bên mời thầu: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải – Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Điện thoại: (04)3 9343137 ext 1223; Fax: (04)3 9364526;

Email: anhpn.ho@vietcombank.com.vn

Mã số thuế: 0100112437

1-Tên gói thầu: Gói thầu số 4 [Cải tạo sửa chữa nhà chính và hạng mục phụ trợ]

- Loại gói thầu:  Xây lắp

- Giá gói thầu: 6.149.645.508 đồng .

- Nội dung chính của gói thầu: Cải tạo sửa chữa nhà chính và hạng mục phụ trợ.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 01 tháng.

2 -Tên dự án: Cải tạo sửa chữa trụ sở Chi nhánh Vietcombank Bình Phước.

3- Nguồn vốn: Vốn mua sắm TSCĐ và chi phí hoạt động kinh doanh của VCB.

4- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5- Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn 01 túi hồ sơ.

6- Thời gian phát hành HSMT: từ 10 giờ 00, ngày 16 tháng 9 năm 2016 đến trước 10 giờ 00, ngày 26 tháng 9 năm 2016 trong giờ hành chính.

7 - Địa điểm phát hành HSMT: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam -Phòng Quản lý XDCB Tầng 3 - Toà nhà VCBTower 198 Trần Quang Khải - Hà Nội. Điện thoại: (04)3 9343137 ext 1223   Fax: (04)3 9364526.

8- Giá bán 01 bộ HSMT:  1.000.000 đồng.

9- Bảo đảm dự thầu: 90.000.000 (Chín mươi triệu đồng). Đồng tiền bảo đảm dự thầu: đồng Việt Nam. Hình thức bảo đảm dự thầu theo hình thức thư bảo lãnh: thư bảo lãnh phải do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành (ngoại trừ sở giao dịch và các chi nhánh thuộc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam).

10- Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00, ngày 26 tháng 9 năm 2016.

11- Thời điểm mở thầu: 10 giờ 30, ngày 26 tháng 9 năm 2016.

13/09/2016

 

Các tin tức khác