Năm 2019
 

Báo cáo quý

Báo cáo tài chính riêng lẻ giữa niên độ đã kiểm toán năm 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã kiểm toán năm 2019

Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý II năm 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2019

Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý I năm 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2019

 

Năm 2018
 

Báo cáo năm

Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2018 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán

Báo cáo quý

Báo cáo tài chính Hợp nhất quý IV/2018

Báo cáo tài chính Riêng lẻ quý IV/2018

Báo cáo tài chính riêng lẻ Qúy III 2018

Báo cáo tài chính hợp nhất Qúy III 2018

BCTC riêng lẻ soát xét đã kiểm toán

BCTC hợp nhất soát xét đã kiểm toán

Báo cáo tài chính hợp nhất Qúy II 2018

Báo cáo tài chính riêng lẻ Qúy II 2018

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I - năm 2018

Báo cáo tài chính riêng lẻ Qúy I – năm 2018

Năm 2017
 

Báo năm

Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2017 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán

Báo cáo quý

Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý I - năm 2017

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I - năm 2017

Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý II năm 2017

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2017

Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý II năm 2017 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2017 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2017

Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý III năm 2017

Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý IV năm 2017

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2017

Năm 2016
 

Báo cáo năm

Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2016 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán

Báo cáo quý

Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý I – năm 2016

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I- năm 2016

Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý II – năm 2016

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II- năm 2016

Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý II - năm 2016 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II - năm 2016 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý III – năm 2016

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III – năm 2016

Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý IV – năm 2016

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV – năm 2016

 

Năm 2015

Báo cáo năm

Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2015 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán

Báo cáo quý

Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý I-2015

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I-2015

Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý 2-2015 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2-2015 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý 3-2015

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3-2015

Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý IV-2015

 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV-2015

 


Năm 2014

Báo cáo năm

Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2014 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã kiểm toán

Báo cáo quý

Báo cáo tài chính riêng lẻ quý I – 2014

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I – 2014

Báo cáo tài chính riêng lẻ quý II-2014 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II-2014 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính riêng lẻ quý III - 2014

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III - 2014

Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý IV - 2014

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV - 2014


Năm 2013

Báo cáo quý

Báo cáo tài chính riêng lẻ quý I – 2013

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I – 2013

Báo cáo tài chính riêng lẻ quý II – 2013 (đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II – 2013 (đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính riêng lẻ quý III – 2013

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III – 2013

Báo cáo năm

Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2013

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013

Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2013 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã kiểm toán


Năm 2012

Báo cáo quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I - 2012

Báo cáo tài chính riêng lẻ quý I - 2012

Báo cáo tài chính riêng lẻ quý II - 2012

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II - 2012 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính riêng lẻ quý II - 2012 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính riêng lẻ quý III - 2012

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III - 2012

Báo cáo năm

Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2012

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2012 đã kiểm toán


Năm 2011

Báo cáo quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I - 2011

Báo cáo tài chính riêng lẻ quý I - 2011

Báo cáo tài chính riêng lẻ quý II - 2011

Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý III - 2011

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III - 2011

Báo cáo soát xét hợp nhất quý II/2011

Báo cáo soát xét riêng lẻ Quý II/2011

Báo cáo năm

Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2011

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011

Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2011 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 đã kiểm toán


Năm 2010

Báo cáo quý

Báo cáo tài chính riêng lẻ quý IV - 2010

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III - 2010

Báo cáo tài chính riêng lẻ quý III - 2010

Báo cáo tài chính quý II - 2010

Báo cáo tài chính soát xét Quý II/2010

Báo cáo tài chính soát xét Quý II/2010 - riêng lẻ

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I - 2010

Báo cáo năm

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2010

Báo cáo tài chính riêng lẻ đã được kiểm toán năm 2010

Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán năm 2010


Năm 2009

Báo cáo quý

Quý I - 2009 (5 969 KB)

Quý II - 2009 (498 KB)

Quý III - 2009 (520 KB)

Báo cáo năm

Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2009 (5 094 KB)

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009 (5 018 KB)

Báo cáo tài chính riêng lẻ 2009 (đã được kiểm toán)

Báo cáo tài chính hợp nhất 2009 (đã được kiểm toán)


Năm 2008

Báo cáo năm

Báo cáo tài chính (1 603 KB)


Năm 2007

Báo cáo năm

Báo cáo tài chính (11 578 KB)


Năm 2006

Báo cáo năm

Báo cáo tài chính năm 2006 (1 423 KB) 


Năm 2005

Báo cáo năm

Báo cáo tài chính (3 891 KB)


Năm 2004

Báo cáo năm

Báo cáo tài chính (3 891 KB)


Năm 2003

Báo cáo năm

Báo cáo tài chính (538 KB)


Năm 2002

Báo cáo năm

Báo cáo Tài chính (6.4 MB)