Thông báo mời thầu dự án trang bị hệ thống Trade Finance mới cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo:

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 04 39343137 (ext: 2636/2689/2695); Fax: 04 39361386

2. Tên dự án: Trang bị hệ thống Trade Finance mới cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

3. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm B

4. Tên chủ đầu tư:  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam là chủ đầu tư do Tổng giám đốc là người đại diện thực hiện trách nhiệm của Chủ đầu tư

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Trang bị hệ thống Trade Finance mới cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

6. Giá gói thầu: 85.450.600.000 đồng

B. Nội dung thông báo mời thầu:

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 - Tên Bên mời thầu: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

 - Tên gói thầu: Trang bị hệ thống Trade Finance mới cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

 - Tên dự án:  Trang bị hệ thống Trade Finance mới cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

 - Nguồn vốn: Nguồn vốn mua sắm tài sản cố định và Chi phí hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

 - Hình thức đấu thầu: đấu thầu rộng rãi quốc tế

 - Thời gian bán HSMT: từ  9h00 ngày 05 tháng 05 năm 2017 đến trước 9h00, ngày 14 tháng 06 năm 2017 GMT +7 (trong giờ hành chính).

 - Địa điểm bán HSMT:  

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Trung tâm Tài trợ thương mại – Tầng 12A, Tòa nhà Hapro, 11B Cát Linh, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 04 39343137 ext 2636/2689/2685 Fax: 04 39361386

 - Giá bán 1 bộ HSMT: 10.000.000VNĐ (Bằng chữ: Mười triệu đồng)

 - Địa chỉ nhận HSDT:

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Trung tâm Tài trợ thương mại – Tầng 12A, Tòa nhà Hapro, 11B Cát Linh, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 04 39343137 ext 2636/2689/2685 Fax: 04 39361386

- Thời điểm đóng thầu: 09h00, ngày 14 tháng 06 năm 2017 GMT +7

 - Bảo đảm dự thầu:

Số tiền: USD 40,000.00 (Bốn mươi nghìn đô la Mỹ) (tương đương 900.000.000 đồng)

Hình thức bảo đảm: Bảo lãnh dự thầu hoặc ký quỹ Séc 

HSDT sẽ được mở công khai chậm nhất vào 10h00 (giờ Việt Nam), ngày 14 tháng 06 năm 2017, tại:

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Trung tâm Tài trợ thương mại – Tầng 12A, Tòa nhà Hapro, 11B Cát Linh, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 04 39343137 ext 2636/2689/2685 Fax: 04 39361386

 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

09/05/2017

 

Các tin tức khác