Thông báo kéo dài thời gian Trái chủ đến đăng ký thực hiện quyền ưu đãi mua cổ phiếu

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho các Trái chủ sở hữu Trái phiếu Tăng vốn Ngân hàng Ngoại thương năm 2005, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trân trọng thông báo kéo dài thời gian Trái chủ đến đăng ký thực hiện quyền ưu đãi mua cổ phiếu Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam đến hết ngày 27/02/2008.

Các Trái chủ có nhu cầu/không có nhu cầu chuyển đổi Trái phiếu Tăng vốn phải đến Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam để đăng ký thực hiện quyền ưu đãi. Sau thời hạn đăng ký thực hiện quyền nêu trên, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam sẽ không giải quyết bất cứ yêu cầu nào liên quan đến việc thực hiện quyền ưu đãi mua cổ phiếu của Trái chủ theo điều kiện ưu đãi của Trái phiếu Tăng vốn. Sau thời hạn này, Trái phiếu Tăng vốn mặc nhiên mất quyền ưu đãi mua cổ phiếu, trở thành trái phiếu thông thường. Trái chủ vẫn được giữ nguyên các quyền lợi liên quan đến trái phiếu theo qui định của pháp luật và của Ngân hàng Ngoại thương, mọi hoạt động liên quan đến Trái phiếu Tăng vốn đều thực hiện tại Ngân hàng Ngoại thương.

Thủ tục, địa điểm đăng ký thực hiện quyền và các thông tin chi tiết khác, đề nghị Trái chủ truy cập website của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, địa chỉ www.vietcombank.com.vn (mục Nhà đầu tư/Trái phiếu tăng vốn) hoặc qua số điện thoại liên hệ 04.9343137/máy lẻ: 0635,0636,0637 để được hướng dẫn cụ thể.

23/02/2008

 

Các tin tức khác