Thông báo về giá đấu thành công bình quân thực tế đợt IPO của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

Căn cứ thông báo số 53/SGDCK-PDG của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam thông báo về việc thực hiện quyền ưu đãi mua cổ phiếu của Chủ sở hữu Trái phiếu Tăng vốn Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam năm 2005 như sau:

  1. Giá đấu thành công bình quân thực tế tại phiên đấu thầu cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam là: 107.572,7 đồng/01 cổ phiếu.
  2. Thời gian trái chủ đến đăng ký thực hiện quyền: kể từ ngày 18/02/2008 đến hết ngày 22/02/2008.

    Sau thời hạn đăng ký thực hiện quyền nêu trên, Ngân hàng Ngoại thương sẽ không giải quyết bất cứ yêu cầu nào liên quan đến việc thực hiện quyền ưu đãi mua cổ phiếu của Trái chủ theo điều kiện ưu đãi của Trái phiếu Tăng vốn. Sau thời hạn này, Trái phiếu Tăng vốn mặc nhiên mất quyền ưu đãi mua cổ phiếu, trở thành trái phiếu thông thường. Trái chủ vẫn được giữ nguyên các quyền lợi liên quan đến trái phiếu theo qui định của pháp luật và của Ngân hàng Ngoại thương, mọi hoạt động liên quan đến Trái phiếu Tăng vốn đều thực hiện tại Ngân hàng Ngoại thương.

  3. Thủ tục, địa điểm đăng ký thực hiện quyền và các thông tin chi tiết khác, đề nghị Trái chủ truy cập website của Ngân hàng Ngoại thương, địa chỉ www.vietcombank.com.vn (mục Nhà đầu tư/Trái phiếu tăng vốn) hoặc qua số điện thoại liên hệ 04.9343137/máy lẻ: 0635,0336,0637 để được hướng dẫn cụ thể.
  4. Khi thực hiện quyền ưu đãi mua cổ phiếu, Chủ sở hữu Trái phiếu Tăng vốn Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam năm 2005 có trách nhiệm đọc, hiểu và thực hiện đầy đủ các qui định về Trái phiếu Tăng vốn Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam năm 2005.
14/02/2008

 

Các tin tức khác