Năm 2019

Nội dung được thông qua

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Tài liệu họp

1. Chương trình họp ĐHĐCĐ 2019
2. Dự thảo Quy chế họp ĐHĐCĐ thường niên
3. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019
4. Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019
5. Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019
6. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2018 – 2023
7. Dự thảo Quy chế bầu HĐQT
8. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2018 – 2023
9. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
10. Tờ trình về mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2018
11. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập
12. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động và một số quy chế của NH TMCP Ngoại thương Việt Nam
12.1. Dự thảo Điều lệ VCB
12.2. Dự thảo Quy chế TCHĐ HĐQT
12.3. Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ VCB
12.4. Dự thảo Quy chế Tổ chức hoạt động của BKS
12.5. Bảng tổng hợp sửa đổi, bố sung Điều lệ
12.6. Bảng tổng hợp sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức hoạt động HĐQT
12.7. Bảng tổng hợp sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ
12.8. Bảng tổng hợp sửa đổi, bổ sung Quy chế BKS
13. Tờ trình về phương án tăng vốn giai đoạn 2019 - 2020
Sơ yếu lý lịch ứng cử viên bầu bổ sung TV HĐQT (Dự kiến)
Báo cáo tài chính kiểm toán tóm tắt

Năm 2018

Nội dung được thông qua

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Tài liệu họp

1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018
2. Dự thảo Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về hoạt động kinh năm 2017 và định hướng năm 2018
4. Báo cáo của HĐQT tổng kết nhiệm kỳ 2013-2018 và định hướng nhiệm kỳ 2018 - 2023
5. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và định hướng kinh doanh năm 2018
6. Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về hoạt động năm 2017, nhiệm kỳ 2013 - 2018 và định hướng nhiệm kỳ 2018 - 20238
7. Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 và Quy chế bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023
8. Tờ trình về việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 và Quy chế bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023
9. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
10. Tờ trình về mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018
11. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập
12. Tờ trình về việc thông qua phương án xử lý khoản chênh lệch phải trả cổ đông là cán bộ nhân viên và trái chủ sở hữu trái phiếu chuyển đổi trong đợt IPO năm 2007
13. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, Quy chế Quản trị nội bộ
13.1. Điều lệ Tổ chức và hoạt động
13.2. Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT
13.3. Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS
13.4. Quy chế quản trị nội bộ
14. Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt năm 2017

Năm 2017

Nội dung được thông qua

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Tài liệu họp

01_Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
02_Dự thảo Quy chế Đại hội
03_Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2016 và định hướng năm 2017
04_Báo cáo của BĐH về hoạt động kinh doanh năm 2016 và định hướng năm 2017
05_Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2016 và định hướng năm 2017
06_Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
07_Tờ trình vv mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017
08_Tờ trình vv thôi đảm nhiệm TV HĐQT
09_Dự thảo Quy chế Bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018
10_Tờ trình vv bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018
11_Tờ trình vv thông qua BCTC năm 2016 đã được kiểm toán và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập
12_Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ năm 2017
13_Sơ yếu lý lịch ứng cử viên bầu bổ sung TV HĐQT
14_Tóm tắt Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán
15_Phiếu ghi ý kiến đóng góp của cổ đông

Năm 2016

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2016

Tài liệu gửi lấy ý kiến cổ đông

Tờ trình ĐHCĐ về việc thành lập ngân hàng con 100% vốn tại Lào
Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Phiếu lấy ý kiến

Nội dung được thông qua

Biên bản họp thông qua chủ trương thành lập Ngân hàng con 100% vốn tại Lào
Nghị quyết thông qua chủ trương thành lập Ngân hàng con 100% vốn tại Lào

Đại hội đồng cổ đông

Tài liệu họp

01_Chương trình họp ĐHĐCĐ
02_Dự thảo Quy chế họp ĐHĐCĐ
03_Báo cáo của Hội đồng quản trị
04_Báo cáo của Ban điều hành
05_Báo cáo của Ban kiểm soát
06_Tờ trình về mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
07_Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
08_Tờ trình về phương án tăng Vốn điều lệ năm 2016
09_Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt năm 2015
Phiếu ghi ý kiến góp ý của cổ đông

Nội dung được thông qua

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Năm 2015

Nội dung được thông qua

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

Tài liệu họp

01_Chương trình họp ĐHĐCĐ
02_Dự thảo Quy chế họp ĐHĐCĐ
03_Báo cáo của HĐQT
04_Báo cáo của BĐH
05_Báo cáo của BKS
06_Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014
07_Tờ trình về mức thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2015
08_Báo cáo tài chính
Phiếu ghi ý kiến đóng góp của cổ đông
 

Đại hội đồng cổ đông bất thường 2014

Tài liệu họp

01_Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2014
02_Dự thảo Quy chế họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2014
03_Tờ trình về việc thôi đảm nhiệm thành viên HĐQT
04_Tờ trình về việc thôi đảm nhiệm thành viên Ban kiểm soát
05_Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT
06_Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018
07_Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ VCB
08_Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị
09_Tờ trình về việc sáp nhập một TCTD vào VCB
Sơ yếu lý lịch ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Nội dung được thông qua

Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2014
Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường 2014

Năm 2014

Tài liệu họp

01_Chương trình họp ĐHĐCĐ
02_Dự thảo Quy chế họp ĐHĐCĐ
03_Báo cáo của HĐQT
04_Báo cáo của Ban điều hành
05_Báo cáo của Ban kiểm soát
06_Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2013
07_Tờ trình mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014
08_Tờ trình và phương án tăng vốn điều lệ năm 2014
09_Tờ trình sửa đổi Điều lệ VCB
10_BCTC hợp nhất 2013 đã kiểm toán_tóm tắt
11_Phiếu ghi ý kiến đóng góp của cổ đông

Nội dung được thông qua

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2014
Biên bản ĐHĐCĐ 2014


Năm 2013

Tài liệu họp

01_Chương trình họp ĐHĐCĐ
02_Dự thảo Quy chế họp ĐHĐCĐ
03_Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2012 và định hướng năm 2013
04_Báo cáo của Hội đồng Quản trị tổng kết nhiệm kỳ 2008-2012 và định hướng nhiệm kỳ 2013-2018
05_Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013
06_Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2012 và kế hoạch năm 2013
07_Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ
08_Dự thảo Quy chế bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018
09_ Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018
SYLL ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018
10_Dự thảo Quy chế bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018
11_Tờ trình về việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018
SYLL ứng cử viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018
12_Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2012
13_Tờ trình về mức thù lao HĐQT, BKS năm 2013
14_Tờ trình về việc lựa chọn bổ sung công ty kiểm toán
15_ Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt năm 2012 đã được kiểm toán
16_ Phiếu đóng góp ý kiến

Nội dung được thông qua

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2013
Biên bản ĐHĐCĐ 2013

 


Năm 2012

Tài liệu họp

Chương trình họp ĐHĐCĐ
Quy chế Đại hội
Báo cáo hoạt động của HĐQT 2011 và định hướng 2012
Báo cáo hoạt động kinh doanh 2011 và định hướng, kế hoạch kinh doanh 2012
Báo cáo của BKS
Quy chế bầu cử thành viên HĐQT
Tờ trình phân phối lợi nhuận 2011
Tờ trình về mức thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS 2012
Tờ trình về việc thành lập các công ty con
Tờ trình về việc phát hành trái phiếu quốc tế
Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu thuộc sở hữu nhà nước tại VCB
Tờ trình vv thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT
Báo cáo kết quả công tác phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2011
Phiếu đóng góp ý kiến

Nội dung được thông qua

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2012
Biên bản ĐHĐCĐ 2012


Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2011

Nghị quyết
Biên bản


Năm 2011

Tài liệu họp

Chương trình họp ĐHĐCĐ 2011
Dự thảo quy chế đại hội
Báo cáo của HĐQT
Báo cáo của Ban điều hành
Báo cáo của Ban kiểm soát
Tờ trình và Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
Ứng cử viên Ban kiểm soát
Mẫu kê khai của ứng viên Ban kiểm soát
Tờ trình về phân phối lợi nhuận 2010
Tờ trình về mức thù lao cho HĐQT và BKS 2011
Giải trình sửa đổi bổ sung Điều lệ VCB (46.1 MB)
Tờ trình về quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT
Dự thảo quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT
Tờ trình thông qua quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát
Dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 2010
Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ 2011
Báo cáo tài chính tóm tắt hợp nhất năm 2010 đã được kiểm toán

Nội dung được thông qua

Nghị quyết ĐHĐCĐ lần 4
Biên bản ĐHĐCĐ lần 4


Đại hội đồng cổ đông bất thường

Tài liệu họp

Tờ trình ĐHĐCĐ bất thường 2010
Phương án tăng vốn điều lệ năm 2010
Báo cáo kết quả phát hành thêm cổ phiếu tăng 9,279% vốn điều lệ
Chương trình ĐHĐCĐ bất thường 2010
Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2010
Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2010
Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2010
Công văn NHNN v/v tăng vốn điều lệ tỷ lệ 33%
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng họp ĐHĐCĐ bất thường 2010
Nghị quyết 207 v/v họp ĐHĐCĐ bất thường 2010

Nội dung được thông qua

Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2010
Biên bản ĐHĐCĐ bất thường 2010


Năm 2010

Tài liệu họp

Chương trình ĐHCĐ lần 3
Tờ trình ĐHCĐ v/v báo cáo công tác phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ
Tờ trình ĐHCĐ về mức thù lao HĐQT và BKS
Tờ trình ĐHCĐ v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2009
Quy chế ĐHCĐ lần 3
Báo cáo của ban điều hành
Báo cáo của HĐQT
Báo cáo của ban kiểm soát
Tờ trình ĐHCĐ về phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng Vốn điều lệ
Tờ trình ĐHCĐ v/v lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập
Phiếu ghi ý kiến đóng góp của cổ đông
Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên lần 3

Nội dung được thông qua

Nghị quyết ĐHCĐ lần 3
Biên bản ĐHCĐ lần 3


Năm 2009

Tài liệu họp

Chương trình ĐHCĐ lần 2
Quy chế ĐHCĐ lần 2
Báo cáo của HĐQT
Báo cáo của Ban điều hành
Báo cáo của Ban kiểm soát
Tờ trình ĐHCĐ về phân phối lợi nhuận 7 tháng cuối năm 2008
Tờ trình ĐHCĐ về thù lao cho HĐQT và BKS 2009
Tờ trình ĐHCĐ v.v lựa chọn Công ty kiểm toán
Tờ trình ĐHCĐ v.v niêm yết cổ phiếu
Tờ trình ĐHCĐ về chủ chương phát hành thêm cổ phiếu tăng Vốn điều lệ
Tờ trình về bổ sung thành viên HĐQT
Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT

Nội dung được thông qua

Biên bản ĐHCĐ lần 2
Nghị quyết ĐHCĐ lần 2


Năm 2008

Tài liệu họp

Thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông lần 1

Nội dung được thông qua

Biên bản họp Đại hội Cổ đông
Nghị quyết Đại hội Cổ đông