Danh sách biểu mẫu
Tài khoản doanh nghiệp
Mở tài khoản (lần đầu)
Mở tài khoản
Thay đổi thông tin TK
Đăng ký đồng chủ tài khoản
Thanh toán và quản lý tiền tệ
Ủy nhiệm chi
Chuyển tiền đi nước ngoài
Mẫu giấy nộp tiền
Mẫu giấy rút tiền
HĐ trả lương tự động
Đề nghị bán Séc
Bảo chi Séc
Bảng kê nộp Séc
Mua Séc du lịch
Bảng kê nộp thuế
Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước
Lệnh thu
Thanh toán bankdraft
Yêu cầu gửi nhờ thu
Yêu cầu đổi tiền
Tín dụng doanh nghiệp
Giấy đề nghị vay vốn
Giấy nhận nợ
Ngoại hối và thị trường vốn
Đơn xin mua ngoại tệ
Mua bán kỳ hạn ngoại tệ
Thanh toán quốc tế
Phát hành L/C
Điều chỉnh, hủy L/C
Ký hậu vận đơn
Ủy quyền nhận hàng
Bảo lãnh nhận hàng
Chuyển tiền đi nước ngoài
TT chứng từ hàng xuất
Chuyển nhượng L/C từng phần
Chuyển nhượng L/C
Tài trợ thương mại
TT chứng từ hàng xuất
Yêu cầu bao thanh toán
Bảo lãnh
Bảo lãnh thanh toán
Bảo lãnh dự thầu
Bảo lãnh thực hiện HĐ
Bảo lãnh tiền ứng trước
Bảo lãnh bảo hành
Bảo lãnh đối ứng
Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh thanh toán thuế XNK
Giấy đề nghị sửa đổi thư bảo lãnh thanh toán thuế XNK
Mẫu Giấy đề nghị thanh toán thuế
Mẫu phát hành bảo lãnh 1.1
Mẫu phát hành bảo lãnh 1.2
Ngân hàng điện tử
Đăng ký Ngân hàng điện tử
Thay đổi dịch vụ NHĐT
Đăng ký VCB Money