VIETCOMBANK THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG ĐỢT 2/2010

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

ĐỢT 2/2010
 

- Căn cứ Nghị quyết số 04/2010/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/11/2010 của Đại hội đồng cổ đông của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam;

- Căn cứ Công văn số 6164/VPCP-KTTH ngày 31/08/2010 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương cho phép VCB tăng vốn điều lệ năm 2010 với tỷ lệ 33%;

- Căn cứ Công văn số 9096/NHNN-TTGSNH ngày 23/11/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận cho Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam tăng vốn điều lệ từ 13.223.714.520.000 đồng lên 17.587.540.310.000 đồng;

- Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 745/UBCK-GCN ngày 30/11/2010 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,

 

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Vietcombank như sau:

 

1. Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

- Địa chỉ trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

- Số điện thoại: 04 39343137; Fax: 04 38251322

2. Tổ chức tư vấn: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12 - Tòa nhà Vietcombank - 198 Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

- Số điện thoại: 04 39360261; Fax: 04 39360262

3. Cổ phiếu chào bán

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.

- Mã cổ phiếu: VCB

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng (mười nghìn đồng)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 436.382.579 cổ phiếu (bốn trăm ba mươi sáu triệu ba trăm tám mươi hai nghìn năm trăm bảy mươi chín cổ phiếu).

4. Đối tượng và phương thức chào bán.

- Đối tượng chào mua: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông được quyền mua cổ phiếu.

- Phương thức chào bán: Phát hành quyền mua 436.382.579 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

- Tỷ lệ thực hiện quyền: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông được quyền mua cổ phiếu theo tỷ lệ 100 : 33, nghĩa là Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách được mua thêm 33 cổ phiếu mới với giá bằng mệnh giá. Quyền mua được phép chuyển nhượng và chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần duy nhất. Người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng quyền mua cho người thứ ba trong thời gian chuyển nhượng quyền mua.

- Xử lý cổ phiếu lẻ: Nguyên tắc chung khi phân phối cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu là làm tròn đến hàng đơn vị. Đối với trường hợp số cổ phiếu được mua có số lẻ hàng đơn vị (số lẻ nhỏ hơn 1) sẽ được làm tròn giảm xuống 0 cổ phần.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 105 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách được quyền mua thêm 34,65 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc làm tròn, số cổ phần lẻ 0,65 sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phần. Như vậy, cổ đông này sẽ chỉ được mua thêm 34 cổ phiếu mới.

Lượng cổ phần chưa phân phối hết hoặc số cổ phần lẻ do làm tròn sẽ do Hội đồng quản trị quyết định chào bán cho Tổ chức công đoàn VCB hoặc đối tượng khác theo cách thức hợp lý với điều kiện giá chào bán không thấp hơn giá bán cho các cổ đông hiện hữu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành nâng vốn điều lệ được thành công.

5. Tổng khối lượng vốn cần huy động: 4.363.825.790.000 đồng (bốn nghìn ba trăm sáu mươi ba tỷ tám trăm hai mươi lăm triệu bảy trăm chín mươi nghìn đồng).

6. Mục đích huy động vốn: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 13.223.714.520.000 đồng lên 17.587.540.310.000 đồng nhằm thực hiện các mục tiêu chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và kế hoạch phát triển hoạt động trong năm 2010, bao gồm:

·        Đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ;

·        Tăng tỷ lệ an toàn vốn nhằm tạo điều kiện tăng tổng tích sản, mở rộng hoạt động kinh doanh, và đảm bảo cân đối tốc độ phát triển với quy mô và hiệu quả hoạt động;

·        Đầu tư vốn cho các công ty con, công ty liên doanh liên kết, và góp vốn vào một số doanh nghiệp khác;

·        Trong thời gian tìm kiếm và xây dựng phương án phát hành cho cổ đông chiến lược, phương án phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu là phù hợp với mục tiêu hoạt động.

7. Giá chào bán: 10.000 đồng/1 cổ phần.

8. Thời gian thực hiện:

- Ngày công bố thông tin về đợt phát hành: 01/12/2010

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu: ngày 16/12/2010

- Thời gian nhận đăng ký và nộp tiền mua: từ ngày 28/12/2010 đến ngày 25/01/2011.

- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 28/12/2010 đến ngày 21/01/2011.

- Thời gian dự kiến giao dịch: tháng 4/2011

9. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch.

§         Đối với cổ đông đã lưu ký tập trung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam: Cổ đông đăng ký mua cổ phiếu và nộp tiền tại Công ty Chứng khoán nơi mình mở tài khoản giao dịch Chứng khoán.

§         Đối với cổ đông chưa lưu ký tập trung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam: Cổ đông đăng ký mua và nộp tiền tại các điểm giao dịch của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Bản Cáo bạch được cung cấp tại:

- Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

Địa chỉ :          Toà nhà Vietcombank – 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại:       04.3 9343137                          Fax: 04.3 8246309

Website: www.vietcombank.com.vn (mục Nhà đầu tư)

                                                                

- Công ty TNHH Chứng khoán NH TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS)

Trụ sở: Tầng 12 - Tòa nhà Vietcombank - 198 Trần Quang Khải - Hà Nội

Điện thoại:        04.3 936 0261                        Fax: 04.3 9360 262

Website:           www.vcbs.com.vn

10. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

- Sở Giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

- Địa chỉ: số 2 Láng Hạ, Quận ba Đình, TP. Hà Nội

- Số điện thoại: 04 38313729; Fax 04 38313708

- Tên chủ tài khoản: Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

- Số tài khoản: 1200204000215

 

            Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam xin trân trọng thông báo.

                                                                       
                                                                              Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2010
30/11/2010

 

Các tin tức khác