Ngân hàng an toàn, lành mạnh
Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của hoạt động thanh tra, kiểm soát, kiểm toán đối với các tổ chức tín dụng (TCTD),Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNNVN), Viện nghiên cứu khoa học ngân hàng đãtổ chức hội thảo "Bàn về công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát đốivới các TCTD ở VN " ngày 14/8/2001. Kiểmtoán trung thực, hợp lí, khách quan Bà Hà Thu Thanh, Giám đốc Côngty kiểm toán VACO "Công tác kiểm toán đối với cácTCTD là một công việc quan trọng và thường xuyên trong quản lí vĩ mô nhằmkịp thời phát hiện và xử lí các sai phạm trong hoạt động kinh doanh của cácTCTD, bảo đảm an toàn và ổn định của cả hệ thống ngân hàng. Việc kiểmtoán các TCTD, không những đòi hỏi các kiểm toán viên phải nắm vững cácchuẩn mực, nguyên tắc, kỹ thuật về kiểm toán báo cáo DN nói chung, còn phảiam hiểu về lĩnh vực kinh doanh tiền tệ cũng như các qui định hiện hành tronglĩnh vực ngân hàng. Người sử dụng kết quả kiểm toán phải được đảm bảorằng những thông tin mà họ được cung cấp là trung thực, hợp lí, khách quan,có độ tin cậy cao để đưa ra các kết luận, hoặc quyết định liên quan đếnviệc mua, bán tài sản, đầu tư vốn, cho vay... Chính vì vậy, các công ty kiểmtoán phải tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc hoạt động cũng như các chuẩnmực kiểm toán, nghị định và văn bản hướng dẫn liên quan đến hoạt độngkiểm toán độc lập... Kiểm toán viên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật,trước tổ chức kiểm toán độc lập và trước khách hàng về kết quả kiểmtoán và ý kiến nhận xét trong báo cáo kiểm toán". Pháthiện và kiến nghị chỉnh sửa, bổ sung cơ chế Ông Trần Công Kháng, Ban kiểmtra nội bộ, NHĐT & PT "Môi trường pháp lí cho hoạt độngkinh doanh tiền tệ, tín dụng và dịch vụ ngân hàng sau khi có Luật NHNN vàLuật các TCTD, tuy có nhiều thuận lợi nhưng vẫn còn không ít qui định chưaphù hợp với thực tiễn, thiếu tính khả thi. Nhiều khó khăn vướng mắc trongthực tiễn mà chưa có cơ chế giải quyết, tháo gỡ. Một số qui định chưa tạođược sự thống nhất về nhận thức và hoạt động thực tiễn. Bởi vậy việcthanh tra, kiểm tra, kiểm soát đối với các TCTD có vai trò quan trọng trongviệc phát hiện và kiến nghị chỉnh sửa, bổ sung cơ chế nhằm tạo điều kiệnthuận lợi cho việc chấp hành pháp luật của các TCTD. Thanh tra, kiểm tra, kiểmsoát là để kịp thời phát hiện các sai sót, vi phạm trong hoạt động và kiếnnghị giải pháp khắc phục, ngăn ngừa tái phạm". Xácđịnh phạm vi hoạt động thanh tra Chuyên gia kiểm toán CT kiểmtoán quốc tế KPMG " Vai trò của thanh tra ngân hàngNhà nước được xác định rõ trong quyền hạn, trách nhiệm và phạm vi hoạtđộng của đoàn thanh tra theo các qui định của NHNN. Cụ thể là thanh tra NHNNtiến hành giám sát thường xuyên hoạt động ngân hàng nhằm xác định vàngăn chặn các hành vi vi phạm của TCTD. Qua đó tìm ra các giải pháp hiệu quảđể thiết lập một chính sách tiền tệ thích hợp cũng như tăng cường sựgiám sát hệ thống của NHNN. Phạm vi hoạt động của thanh tra được xác địnhmột cách rõ ràng và cụ thể nhằm tiến hành công tác thanh tra có hiệu quả.Trong những năm gần đây, thanh tra NHNN đã góp phần cải thiện hệ thống ngânhàng cũng như trợ giúp các TCTD xác định những yếu kém của mình nhằm cảithiện chất lượng hoạt động của các tổ chức đó". Vai tròtự kiểm tra, kiểm soát của TCTD Ông Trần Đức Lượng, Vụtrưởng Vụ kinh tế II, Thanh tra Nhà nước "Mục đích xây dựng mối quan hệgiữa các thiết chế thanh tra với thanh tra NHNN là nhằm tránh sự chồng chéo,trùng lặp; nâng cáo tính hiệu quả trong quá trình thanh tra, kiểm tra, kiểmsoát với hoạt động của các TCTD. Để đạt được mục tiêu này, cần kếhoạch hoá công tác thanh tra, kiểm tra đối với các TCTD theo hướng: thanh trangân hàng làm đầu mối trung gian liên hệ giữa các thiết chế thanh, kiểm tra,kiểm soát... Đề cao vai trò tự kiểm tra, kiểm soát của bản thân các TCTD làchủ yếu để các DN này thấy rõ việc chấp hành chính sách, pháp luật có gìđúng, chưa đúng và tự sửa chữa. Mặt khác, các kết quả tự kiểm tra nàycũng có thể làm tài liệu cung cấp cho các đoàn thanh tra làm cơ sở kết luậnmà không nhất thiết phải xem xét sổ sách, chứng từ". Chưađáp ứng được yêu cầu và thực tế Ông Ngô Bá Lại, Chánh thanh traNHNN VN "Có thể đánh giá một cách kháiquát là: hoạt động kiểm soát, kiểm toán hoạt động ngân hàng trong thời gianqua đã không đáp ứng được yêu cầu và thực tế tăng trưởng về qui mô vànội dung hoạt động của các TCTD. Hệ thống kiểm soát nội bộ của từng TCTDphát triển rất chậm. Việc kiểm tra có tính trông chờ, ỷ lại vào hoạt độngcủa Thanh tra ngân hàng. Bộ phận kiểm soát của TCTD vừa thiếu về lực lượng,vừa hạn chế về phương pháp, nghiệp vụ kiểm tra và không được tổ chức mộtcách thống nhất. Sự yếu kém của hệ thống kiểm soát, kiểm toán các TCTD trongthời gian qua, cho thấy cần phải tiếp tục đề cao hơn trách nhiệm tự kiểm tracủa TCTD và tăng cường hoạt động kiểm toán của các tổ chức kiểm toán độclập khi kiểm toán hoạt động ngân hàng. Đồng thời cũng đòi hỏi các cơ quanquản lý Nhà nước và trước hết là NHNN cần nghiên cứu và có những quyđịnh pháp luật cụ thể để quản lý các hoạt động này". Sử dụngkiểm toán độc lập trong thanh tra Ông Đào Quốc Tính, Phó vụtrưởng Vụ tổng kiểm soát, NHNNVN "ở một số quốc gia, thanh tra ngânhàng sử dụng kiểm toán độc lập là một công cụ quan trọng để phục vụ côngtác giám sát thanh tra hoạt động của các TCTD. Đối với các TCTD, kiểm toánđộc lập không những thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính mà còn chútrọng đến kiểm toán hoạt động, kiểm toán việc tuân thủ các qui định vềhoạt động tín dụng, bảo lãnh, liên doanh, liên kết, góp vốn, kinh doanh ngoạihối, tiền tệ thanh toán. Đây là một loạt vấn đề khó và phức tạp. Do đóđòi hỏi tổ chức kiểm toán độc lập phải có kỹ năng, có chuyên môn về cáchoạt động của TCTD mới đủ khả năng kiểm toán TCTD. Thanh tra ngân hàng cóquyền chấp thuận hoặc không chấp thuận việc TCTD lựa chọn và đề nghị tổchức kiểm toán độc lập vào kiểm toán. Thanh tra ngân hàng có quyền chỉđịnh một tổ chức kiểm toán khác để kiểm toán TCTD trong trường hợp tổchức đó lựa chọn một tổ chức kiểm toán không đủ điều kiện, không đủ uy tín.". - Hà Linh
20/09/2001

 

Các tin tức khác