Quy chế tổ chức Hội đồng quản trị

Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT

Quy chế quản trị nội bộ

Quy chế quản trị nội bộ

Quy chế Công bố thông tin

Quy chế Công bố thông tin

Báo cáo tình hình quản trị

 

Năm 2019

Báo cáo quản trị ngân hàng 6 tháng đầu năm 2019

Báo cáo quản trị ngân hàng năm 2018

Năm 2018

Báo cáo tình hình quản trị ngân hàng 6 tháng đầu năm 2018

Báo cáo tình hình quản trị ngân năm 2017

Năm 2017

Báo cáo tình hình quản trị ngân hàng 6 tháng đầu năm 2017

Năm 2016

Báo cáo tình hình quản trị ngân hàng năm 2016
Báo cáo tình hình quản trị ngân hàng 6 tháng đầu năm 2016

Năm 2015

Báo cáo tình hình quản trị ngân hàng năm 2015
Báo cáo tình hình quản trị ngân hàng 6 tháng đầu năm 2015

Năm 2014

Báo cáo tình hình quản trị ngân hàng năm 2014
Báo cáo tình hình quản trị ngân hàng 6 tháng đầu năm 2014

Năm 2013

Báo cáo tình hình quản trị ngân hàng 2013
Báo cáo tình hình quản trị ngân hàng 6 tháng đầu năm 2013

Năm 2012

Báo cáo tình hình quản trị ngân hàng Quý 1/2012
Báo cáo tình hình quản trị ngân hàng Quý 2/2012
Báo cáo tình hình quản trị ngân hàng năm 2012

Năm 2011

Báo cáo tình hình quản trị ngân hàng Quý 1/2011
Báo cáo tình hình quản trị ngân hàng Quý 2/2011
Báo cáo tình hình quản trị ngân hàng Quý 4/2011
Báo cáo tình hình quản trị ngân hàng năm 2011

Năm 2010

Báo cáo tình hình quản trị ngân hàng Quý 1/2010
Báo cáo tình hình quản trị ngân hàng Quý 2/2010
Báo cáo tình hình quản trị ngân hàng Quý 3/2010
Báo cáo tình hình quản trị ngân hàng Quý 4/2010
Báo cáo tình hình quản trị ngân hàng năm 2010

Năm 2009

Báo cáo tình hình quản trị ngân hàng năm 2009