Tài trợ thương mại

 • Nhờ thu chứng từ
 • Tín dụng chứng từ (L/C)
  1. Thư tín dụng Xuất khẩu
   • Thông báo Thư tín dụng
   • Thông báo sửa đổi Thư tín dụng
   • Xác nhận Thư tín dụng
   • Tư vấn lập bộ chứng từ theo Thư tín dụng
  2. Thư tín dụng Nhập khẩu
   • Phát hành Thư tín dụng
   • Thanh toán chứng từ theo Thư tín dụng trả ngay
   • Thanh toán chứng từ theo Thư tín dụng trả chậm
   • Ký hậu vận đơn
  3. Chiết khấu chứng từ
  4. Thư tín dụng dự phòng
 • Bảo lãnh
  1. Phát hành bảo lãnh trên cơ sở bảo lãnh đối ứng của ĐCTC
  2. Xác nhận bảo lãnh
 • Các nghiệp vụ ngân hàng hoàn trả
  1. Ủy quyền hoàn trả
  2. Cam kết hoàn trả
 • Liên hệ:
  1. Phòng Quan hệ Ngân hàng Đại lý
   Tầng 9, Vietcombank Tower
   198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
   Tel: +84-4-38259859; Fax: +84-4-38265548
  2. Phòng Tài trợ Thương mại
   Tầng 5, Vietcombank Tower
   198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
   Tel: +84-4-39364843